Organisatie

Structuur en werking van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen

De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen is een vzw voor én door vroedvrouwen. Om meer inzicht te krijgen in de structuur en werking van de organisatie, lichten we deze hier toe. 

organogram

 

De verschillende organen binnen de VBOV

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste beslissingsorgaan van de VBOV vzw. De AV geeft mee richting aan de organisatie, neemt beslissingen omtrent statuten en lidmaatschap en keurt de jaarrekening en de begroting goed. Elk lid van de VBOV vzw kan toetreden tot de AV.

 • De AV vergadert minstens 2x per jaar
 • Aanwezigheid is vereist minimum 1x per jaar

De Raad van Bestuur (RvB) heeft tot taak beleidsvoorbereidend werk te leveren, zodat het Dagelijks Bestuur dit verder kan uitwerken. De RvB wordt op de hoogte gehouden van de werking van de organisatie. In de RvB zitten afvaardigingen van de verschillende VBOV werkgroepen alsook afvaardigingen van vroedvrouwen in raden en commissies. De werkgroepen en de RvB werken nauw samen en geven elkaar input.

Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft tot taak de opvolging van de dagelijkse werking en verdere uitdiepen van de beleidsbeslissingen uit de RvB uit te werken of te sturen. Indien nodig richt het DB ad hoc werkgroepen op om specifieke agendapunten van de organisatie uit te werken.

De Dagelijkse Werking (DW) doet de dagdagelijkse opvolging van het secretariaat en de werking van de organisatie. De DW staat in nauw contact met de betaalde krachten van de organisatie, namelijk de secretaresse, communicatiemedewerker, medewerker wetenschappelijk onderzoek en hoofdredacteur


 

Werkgroepen

De VBOV vzw kent een sterke werking mede dankzij zijn verschillende werkgroepen en vele vrijwilligers. Wij zijn dan ook steeds op zoek naar nieuwe medewerkers die mee de richting van ons beroep willen bepalen. We willen kansen bieden om de organisatie beter te leren kennen. De werkgroepen staant steeds open voor versterking. 

 


 

Externe raden en commissies

De VBOV vzw heeft vertegenwoordiging in verschillende raden en commissies en is in overleg met verschillende organisaties. Deze organisaties zijn o.a:

Download de lijst met de vertegenwoordigingen van VBOV vzw in externe raden en commissies

 • International Confederation of Midwives (ICM)
 • European Midwives Association (EMA)
 • Belgian Midwives Association (BMA)
 • Federal Raad voor Vroedvrouwen en de werkgroepen. o.a. erkenningscommissie, normering, planningscommissie,...
 • RIZIV, o.a. vroedvrouwen commissie, Kamer eerste aanleg, Kamer van Beroep...
 • Studiecentrum Perinatala Epidemiologie (SPE)
 • Provinciale Geneeskundige Commissie
 • Eerstelijnszones
 • Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezoendheidszorg
 • Federatie Vrije Beroepen
 • Zorg en gezondheid werkgroep ICT
 • éénlijn.be
 • EBPPracticeNet
 • Elektronische gegevensdeling Federaal
 • E-health
 • VitaLink
 • ​​​​​Werkgroep Ontwikkeling richtlijnen eerste lijn
 • Platform Wetenschap en Praktijk
 • Vlaams bevolkingsonderzoek metabole aandoeningen
 • Opleidingscommissies hogescholen
 • Ad hoc werkgroepen omtrent een onderwerp waarbij de inbreng van de vroedvrouw wordt gevraagd
 • Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
 • Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
 • Vrouwenraad
 • NVKVV
 • VVOG
 • Kind & Gezin
 • VVK
 • Domus Medica
 • Expertisecentra kraamzorg
 • Redactie Brieven aan Jonge Ouders
 • Federaal Borstvoedingscomité

 

Vroedvrouwenkringen

Om de extramurale zorg door de vroedvrouw in Vlaanderen op een meer gestructureerde manier uit te bouwen, wordt gewerkt vanuit bestaande regionale vroedvrouwenkringen. De vroedvrouwenkringen bestaan uit vroedvrouwen en leden van vroedvrouwpraktijken die zich geografisch binnen een duidelijk omschreven regio bevinden, met als doel intercollegiaal overleg mogelijk te maken, de banden te versterken tussen vroedvrouwen en een draagvlak te bieden naar interdisciplinair overleg.

De kringen bieden structuur en houvast aan vroedvrouwen binnen 1 (deel) regio. De huidige structuur van de vroedvrouwenkringen wordt versterkt waarbij minimumcriteria worden opgelegd als voorwaarde voor het lidmaatschap van een kring.


 

Samen gaan we voor onze missie

Wil jij als vroedvrouw graag mee je schouders zetten onder de VBOV vzw om de vroedvrouwen te verenigen, de rol en positie van de vroedvrouw te bevorderen, te vertegenwoordigen in een overlegorgaan of op internationaal, federaal, Vlaams of regionaal niveau,...?

Heb je een vraag naar de werking van een orgaan, werkgroep, vroedvrouwenkring, commissie of externe raad? Wil jij je graag tot één van deze vervoegen? 

 

 

Ik ben reeds lid bent van de VBOV vzw:
 1. Login via "Mijn Account"
 2. Ga naar de tegel "Mijn groepen" en raadpleeg het overzicht van alle groepen. Hier kan je een aanvraag indienen om een groep te vervoegen of bijkomende informatie opvragen.

 

 
  Ik ben nog geen lid van de VBOV vzw:
  1. Maak via "Mijn Account" een login en passwoord aan. Vervolgens krijg je toegang tot een deel van het intranet van de VBOV. 
  2. Dien via de tegel "Mijn lidmaatschap" je lidmaatschapsaanvraag in. 
  3. Van zodra je je lidmaatschap hebt betaald en je kandidatuur is goedgekeurd door de VBOV vzw, krijg je toegang tot alle functionaliteiten van het intranet van de VBOV vzw.
  4. Ga vervolgens naar de tegel "Mijn groepen" en raadpleeg het overzicht van alle groepen. Hier kan je een aanvraag indienen om een groep te vervoegen of bijkomende informatie opvragen.