Protocol masterproeven, doctoraatsstudies en andere onderzoeksprojecten

In dit protocol wordt de nodige toelichting gegeven over hoe de VBOV masterproeven, doctoraatsstudies en andere onderzoeksprojecten kan ondersteunen en welke procedure hiervoor dient gevolgd te worden. De VBOV kiest ervoor om geen ondersteuning te bieden aan bachelorproeven.

Naast het doorverwijzen naar experten in het vakgebied kunnen oproepen tot kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedeeld worden met de leden van de VBOV via de nieuwsbrief, sociale media of via directe mailing (2x/jaar) van de VBOV.

 

Voorwaarden voor ondersteuning vanuit de VBOV

 • Ondersteuning is ENKEL mogelijk voor masterproeven of in het kader van een doctoraat of onderzoeksproject.
 • Ingeval van masterproeven of een doctoraat, is dit Enkel mogelijk voor VBOV leden. Het is echter niet voldoende dat de (co-)promotor lid is van de VBOV. Aan de masterstudenten of vroedvrouw onderzoeker wordt gevraagd lid te worden om beroep te kunnen doen op de ondersteuning vanuit de VBOV.
 • Voor andere relevante onderzoeken (internationaal, Europees, regionaal of lokaal) geïnitieerd door andere organisaties, moeten de aanvragende instanties niet per se zelf lid zijn van de VBOV. Het is wenselijk dat de VBOV als partner is betrokken in het project.
 • Ondersteuning is ENKEL mogelijk voor onderzoek dat betrekking heeft op het werkveld/vroedvrouwen. Er kan geen ondersteuning geboden worden als men studenten of patiënten/cliënten (zwangeren, kraamvrouwen, enz.) wil bevragen.

 

Aanvraagprocedure voor ondersteuning vanuit VBOV

1. Gemotiveerd schrijven naar wetenschap@vroedvrouwen.be met in cc: info@vroedvrouwen.be met contactgegevens van de onderzoeker (naam, adres, instantie, telefoonnummer, email-adres, enz.) en volgende items (maximaal 2 blz, zie checklist A):

 • Informatie over het onderzoek (probleem- en doelstelling en methodologie, gestaafd door literatuur)
 • Concrete vraag naar de VBOV
 • Bijlagen: (preliminaire) vragenlijst en/of interviewschema, evt. goedkeuring ethisch comité (minimaal EC-aanvraag ingediend), enz.
 • Voorstel van het tijdsstip wanneer de vraag tot deelname dient verspreid te worden onder de leden
 • Vermelding via welke weg de vraag tot deelname dient verspreid te worden (sociale media, nieuwsbrief, tijdschrift, een bepaalde werkgroep, enz.)

2. Alle aanvragen voor verspreiding van studies worden door de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek behandeld en goedgekeurd. Verspreiding via Facebook zonder goedkeuring door de werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek wordt niet meer toegestaan en zullen verwijderd worden van de Facebookpagina van de VBOV. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat het protocol gevolgd wordt en iedereen gelijk wordt behandeld.

3. Bevestigingsmail naar onderzoeker binnen de twee weken na ontvangst. 

4. Aanvraag wordt geagendeerd en al dan niet goedgekeurd door werkgroep Wetenschappelijk Onderzoek. De onderzoeker wordt binnen de vier werken na de beslissing ingelicht.

 

Regels voor vragenlijsten

Er wordt maximaal 1 vragenlijst per maand verspreid onder de leden. De onderzoeker heeft de kans om 1x een herinnering te verspreiden.

Elke oproep tot invullen vragenlijst moet vergezeld worden van (zie checklist B):

 • Aanvraag en/of goedkeuring ethisch comité. Het onderzoek moet goedgekeurd zijn door het Ethisch Comité vóór verspreiding.
 • Informatie(brief) over het onderzoek.
 • Informed consent voor de leden.
 • Korte tekst voor verspreiding in nieuwsbrief en op Facebook (max 10 regels).
 • Link naar survey/QR-code.

De VBOV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de vragenlijst noch het verloop/uitvoering van het onderzoek. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de onderzoeker.

Keuze uit twee procedures:

Per post:

 • De VBOV doet 2x per jaar een grote mailing naar de leden. Indien onderzoekers hun vragenlijsten per post willen verspreiden, kan dit gekoppeld worden aan deze mailing op voorwaarde dat het onderzoek relevant is voor de VBOV-leden en de onderzoeker de eventuele extra portokosten betaalt (te bepalen in overleg).
 • De VBOV beschikt over een adressenlijst van alle materniteiten in Vlaanderen, die ter beschikking wordt gesteld aan onze leden via de VBOV-website. Onderzoekers die lid zijn van de VBOV kunnen deze lijst (in pdf-formaat) raadplegen via het enkel-voor-leden gedeelte.
 • Omwille van de GDPR-wetgeving kunnen geen contactgegevens (zoals (email)adressen) van VBOV-leden vrijgegeven worden.

Elektronisch door middel van een vragenlijst aangeleverd via online survey (vb. Survey Monkey, LimeSurvey, enz.), met link in de nieuwsbrief (verschijnt tweewekelijks) of via de Facebookpagina van de VBOV.

Bijkomende vragen? Mail naar wetenschap@vroedvrouwen.be

 

Verspreiding van de uitkomsten van de onderzoeken

 • We moedigen de masterstudenten sterk aan om mee te dingen voor de VBOV-prijs voor Masterproeven. De winnaar van de prijs kan zijn/haar masterproef publiceren in artikelvorm in het Tijdschrift Voor Vroedvrouwen.
 • We appreciëren ten zeerste dat onderzoekers hun resultaten terugkoppelen naar de VBOV-leden door bv. een korte samenvatting (max. 100 woorden) van de resultaten te delen in de VBOV-nieuwsbrief. Dit is een ‘teaser’ waarbij de geïnteresseerde lezer via een link het onderzoeksrapport kan lezen (website of pdf). Vooraleer de resultaten gedeeld worden via de VBOV-nieuwsbrief zal de WG WO een kwaliteitscheck uitvoeren.

 

Checklists

Gelieve checklist A en B te vervolledigen en terug te bezorgen aan de VBOV. De Checklist zijn te vinden in het volledige protocol.