Dient een vroedvrouw voor haar verpleegkundige verstrekkingen en verloskundige verstrekkingen slechts over één KBO-nummer als innende instantie te beschikken?

Artikel 73quater van de gecoördineerde wet bepaalt:

Art. 73quater § 1. Is gehouden zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen om een ondernemingsnummer te krijgen :

1° elke rechtspersoon naar Belgisch recht en elke rechtspersoon naar buitenlands en internationaal recht die beschikt over een zetel in België, waarvan zorgverleners in de zin van  artikel 2, n), die hun economische en beroepsactiviteiten in hoofdberoep of in bijberoep in het kader van deze wet uitoefenen, deel uitmaken;

2° elke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid, waarvan zorgverleners in de zin van  artikel 2, n), die hun economische en beroepsactiviteiten in hoofdberoep of in bijberoep in het kader van deze wet uitoefenen, deel uitmaken;

3° elke fysieke persoon, zorgverlener in de zin van  artikel 2, n), die als zelfstandige een economische en beroepsactiviteit in hoofdberoep of in bijberoep in het kader van deze wet uitoefent. (…)”

Het KBO-nummer dat op het ontvangstbewijs moet worden vermeld, is het nummer van de entiteit die de honoraria int (voor rekening waarvan het bedrag wordt ontvangen).

Afhankelijk van het geval gaat het om:

  • het KBO-nummer als zorgverlener (indien de betrokkene haar activiteit uitoefent als natuurlijke persoon en de verstrekking voor eigen rekening verricht)
  • het KBO-nummer van de instelling indien ze de verstrekking verricht voor rekening van die instelling
  • het KBO-nummer dat aan de vennootschap is toegekend indien ze de verstrekking  verricht voor rekening van haar eigen vennootschap.

Er is geen verplichting om een apart KBO-nummer te hebben voor verpleegkundige verstrekkingen en voor verloskundige verstrekkingen.

(Antwoord RIZIV op 18/01/2017)

Update: 23/01/2017