FAQ Wetgeving

Is het wettelijk toegestaan dat de vroedvrouw prostaglandines intra-cervicaal toedient?

Per januari 2016 (Mr. Marlies Eggermont)

A. Probleemstelling
Is het wettelijk toegestaan dat de vroedvrouw prostaglandines intra-cervicaal toedient?

B. Algemeen wettelijk kader

Artikels 62-64 Gecoördineerde wet 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, BS 18 juni 2015 (WUG)

Koninklijk besluit 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw, BS 6 april 1991 (KB 1991)

C. Advies

Het kunstmatig op gang brengen van de baring (inductie) of stimulatie valt buiten de autonomie van de vroedvrouw. Dus het toedienen van prostaglandines gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de arts, overeenkomstig artikel 62 §1,2° WUG:

"Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de geneeskunde zoals bepaald in artikel 3 wordt onder de uitoefening van het beroep van vroedvrouw verstaan: het meewerken, samen met de arts, en onder diens verantwoordelijkheid, aan de opvang en de behandeling van vruchtbaarheidsproblemen, van zwangerschappen en bevallingen met verhoogd risico en van pasgeborenen die in levensbedreigende of bijzondere ziektecondities verkeren, alsook aan de zorg die in die gevallen moet worden verleend."

Het handelen onder de verantwoordelijkheid van de arts is echter geen vrijgeleide om de grenzen van het bevoegdheidsterrein te overschrijden. Het is de vroedvrouw immers niet toegelaten om kunstmatig de cervix te dilateren, overeenkomstig artikel 6, § 1,1. KB 1991:

Het is de houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw inzonderheid verboden de volgende handelingen te verrichten:
Kunstmatige dilatatie van de baarmoederhals;

Besluit

Het toedienen van prostaglandines intra-cervicaal is niet toegelaten voor de vroedvrouw. Intravaginaal kan het wel, maar dan onder de verantwoordelijkheid van de arts.