Mogen vroedvrouwen vaccineren?

Per juni 2016 Marlies Eggermont

Overeenkomstig artikel 45, §2 van de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015 mogen de vroedvrouwen de verpleegkunde beoefenen:

Art. 45. § 1. …

§ 2. De drager van de beroepstitel van vroedvrouw die haar of zijn diploma heeft behaald voor 1 oktober 2018, mag van rechtswege de verpleegkunde uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als de dragers van de beroepstitel van gegradueerde verpleegkundige.

De drager van de beroepstitel van vroedvrouw die haar of zijn diploma heeft behaald na 1 oktober 2018, mag van rechtswege de technische verpleegkundige verstrekkingen en de toevertrouwde medische handelingen die tot de verpleegkunde behoren, uitvoeren binnen het terrein van de verloskunde, de fertiliteitsbehandeling, de gynaecologie en de neonatologie.

De voorbereiding en toediening van vaccins was vroeger een C-handeling, dus een medisch toevertrouwde handeling, die bovendien in aanwezigheid van de arts moest gebeuren. Het KB van 29 februari 2016 tot wijziging van het KB van 1990 inzake de lijst met verpleegkundige handelingen heeft, met ingang van 9 april 2016, deze situatie gewijzigd (1). Voortaan is het voorbereiden en toedienen van vaccins een B2-handeling, onder 1.7 Medicamenteuze toedieningen, dus een technische handeling op voorschrift van de arts.

KB 29 februari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, BS 30 maart 2016.

(1)  KB 29 februari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen, BS 30 maart 2016.