Tony Waterschoot

Studie

Tony Waterschoot behaalde in 1983 in het UZ Gent het diploma van bachelor ziekenhuisverpleegkundige en in 1984 in Oostende het diploma van vroedvrouw. In 2002 volgde hij nog een kaderopleiding voor hoofdverpleegkundigen

Werk

Zowel tijdens zijn legerdienst als in de beginperiode van zijn loopbaan bouwde Tony Waterschoot ervaringen op een verloskwartier. Na een aantal jaren te hebben gewerkt op de diensten fertiliteit en prenatale diagnostiek in het UZ Brussel nam de interesse voor neonatologie toe. Een domein waar je als vroedvrouw/man niet alleen zorgen verleent aan prematuren en zieke pasgeborenen maar ook de moeder(ouder)-kindband versterkt. Ouders bij de zorgverlening betrekken en ouders aanleren hoe met hun kind om te gaan en/of hoe ze kunnen reageren op signalen van hun kind. Dat zijn waardevolle aspecten in de neonatale zorgverlening. Het toepassen van de principes van ontwikkelingsgerichte zorg (met onder meer aandacht voor licht, geluid, minimum handling en ouderparticipatie) zijn belangrijke vroedkundige/verpleegkundige aspecten die steeds meer aandacht krijgen.

Sinds oktober 2008 werkt Tony als adjunct-hoofdverpleegkundige op de afdeling neonatologie in het UZ Brussel. Naast het opleiden/begeleiden van nieuwe verpleegkundigen staat hij in voor de organisatie van bijscholingen voor de verpleegkundige equipe en participeert hij in verschillende werkgroepen binnen de afdeling en in het ziekenhuis.

VBOV vzw

Via Geert Van Brempt leerde Tony de VLOV vzw kennen. Sinds november 2002 zit hij in de redactieraad van het tijdschrift. Daar vroedvrouwen vaak werken op een N* afdeling of te maken hebben met zieke pasgeborenen tracht hij via het tijdschrift regelmatig neonatale topics aan te geven die niet alleen gebaseerd zijn op bestaande (wetenschappelijke) literatuur maar waarbij richtlijnen verrijkend zijn voor iedere vroedvrouw. Op deze manier kan een vroedvrouw enerzijds de zorgen beter afstemmen op de noden van het kind en anderzijds de ondersteunende en educatieve taak naar ouders toe verruimen.