Wet op de patiëntenrechten

Op 26 september 2002 werd in het Belgisch Staatsblad de nieuwe patiëntenrechtenwet van 22 augustus 2002 gepubliceerd. Deze wet legt de rechten van de patiënt op een overzichtelijke manier vast. Vóór deze wet werden de rechten van de patiënt afgeleid uit verschillende, verspreide wetteksten die elkaar soms tegenspraken. Sinds de nieuwe wet zijn de rechten van de patiënt in één wettekst samengebracht en duidelijker omschreven, wat zowel voor patiënten als beroepsbeoefenaars de transparantie bevordert. 

Om de patiëntenrechtenwet nog meer bekend te maken bij patiënten én zorgverleners organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in 2007 een informatiecampagne met de slogan "Wet 'Rechten van de patiënt' - een uitnodiging tot dialoog", waarbij het accent werd gelegd op de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en de verantwoordelijkheden die hieruit voortvloeien. Tijdens deze campagne werd een brochure samengesteld, die heel wat informatie bevat over de inhoud van de nieuwe wetgeving rond patiëntenrechten. Bovendien komen ook de ombudsdiensten "Rechten van de patiënt" aan bod.