KB betreffende de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en onregelmatige prestaties

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 30 december 2011 het Koninklijk besluit van 28 december 2011 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties. Het koninklijk besluit vind je ook in het Belgisch Staatsblad, dat online te raadplegen is (onder het nummer 2011024379). Dit KB heft het KB van 22 juni 2010 betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en onregelmatige prestaties, op. Het KB van 2010 werd immers vernietigd door het arrest van 18 oktober 2011 nr. 215.808 van de Raad van State.

Dit KB geeft uitvoering aan het plan om het verpleegkundig beroep aantrekkelijker te maken en is een maatregel van Minister Onkelinx. Met dit KB worden onder andere de vergoedingen geregeld voor 'oncomfortabele' uren. Deze uurroostertoeslagen gelden enkel voor verpleegkundig en zorgkundig personeel "aan het bed van de patiënt". De diensten die hiermee bedoeld worden, zijn opgesomd in het KB van 25 april 2002 (Koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen). 

Eén van de diensten waarvoor het KB van 28 december 2011 geldt, is het verloskwartier. Tegelijk staan echter de zorgberoepen gespecificeerd, die voor deze uurroostertoeslagen in aanmerking komen. Dit zijn verpleegkundigen, zorgkundigen en personen die de functie van opvoeder uitoefenen in psychiatrische equipes. In deze opsomming staan vroedvrouwen dus niet vermeld. Dit betekent dat die vroedvrouwen, die enkel de titel van vroedvrouw en niet de titel van verpleegkundige hebben, volgens het KB geen recht zouden hebben op deze extra premies voor 'oncomfortabele' uren.

Vanuit de BMA (Belgian Midwives Association) - de koepelorganisatie van alle Belgische vroedvrouwenverenigingen - is hierop gereageerd in een brief, gericht aan Minister Onkelinx

Na een gesprek op het kabinet Volksgezondheid is per 1 januari 2011 deze attractiviteitspremie uitgebreid naar de vroedvrouwen binnen het ziekenhuis en tevens ook naar andere zorgverleners.

VBOV-leden die vragen hebben over deze regelgeving kunnen contact opnemen met het secretariaat van de VBOV vzw. Het secretariaat is telefonisch te bereiken op 03/218.89.67 (ma-vrij, 9u-16u). Je kan ook een e-mail met je vragen sturen naar info@vroedvrouwen