FAQ Wetgeving

Welke titel heeft men na afname van de beroepstitel van vroedvrouw?

Per oktober 2010 (Mr. J. Vande Moortel en Mr. M. Eggermont):

Voor de vroedvrouwen die ook het diploma van verpleegkundige hebben, is er geen probleem. Als de Federale Raad voor de Vroedvrouwen de beroepstitel van een vroedvrouw intrekt, dan behoudt deze persoon haar titel van verpleegkundige en kan ze ook blijven werken als verpleegkundige.

Voor de vroedvrouwen die niet het diploma van verpleegkundige hebben, is de regeling conform art. 21 quater KBnr. 78 van toepassing:

§1 Niemand mag de verpleegkunde zoals ze is bepaald (in artikel 21quinquies) uitoefenen die niet in het bezit is van het diploma of de titel van gegradueerde verpleger of verpleegster, van het brevet of de titel van verpleger of verpleegster, van het brevet of de titel van verpleegassistent of -assistente, en die bovendien de voorwaarden gesteld in artikel (21sexies) niet vervult. 
§ 2. Voor de uitoefening van de verpleegkunde wordt de persoon die in het bezit is van een diploma van vroedvrouw gelijkgesteld met de gegradueerde verpleger of verpleegster.
§ 3. De diploma's, brevetten of gelijkwaardige titels worden afgeleverd overeenkomstig de door de Koning vastgestelde bepalingen.

Als de Federale Raad voor de Vroedvrouwen de beroepstitel van een vroedvrouw (3-jarige opleiding) intrekt, dan behoudt deze vroedvrouw haar diploma en kan ze nog steeds de verpleegkunde uitoefenen. In de regelgeving wordt dus een onderscheid gemaakt tussen de beroepstitel van een vroedvrouw en het diploma van een vroedvrouw.