Overeenkomst vroedvrouwen/verzekeringsinstellingen

De overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen regelt de administratieve en financiële afspraken tussen vroedvrouwen en verzekeringsinstellingen (honoraria, derderbetalersregeling, ...).

Het ondertekenen van de overeenkomst houdt uiteraard in dat je met de inhoud akkoord gaat. De volledige tekst van de overeenkomst vind je op de website van het RIZIV (gedeelte zorgverstrekkers - vroedvrouwen).

Momenteel wil dit o.a. zeggen dat jij de tarieven respecteert en dat je cliënten deze 100 % terugbetaald krijgen. Je mag wel extra vragen voor reiskosten, voorbereiding op de bevalling of een uitzonderlijke vraag van de vrouw in kwestie. Voor welke nomenclatuurnummers men een extra bedrag mag aanrekenen, is vastgelegd in de overeenkomst. 

Niet naleving van dit "contract" heeft vooropgestelde sancties tot gevolg. De vroedvrouw moet de cliënt vooraf het bedrag van het honoraria melden. Bij betwisting moet de vroedvrouw bewijzen dat ze deze info gegeven heeft.

Bij niet ondertekening mag jij een vrij tarief vragen, maar krijgen jouw cliënten slechts 75% terugbetaald van het officiële tarief, indien 60% van de vroedvrouwen toegetreden is tot de overeenkomst (een norm die de laatste 30 jaar steeds gehaald werd).

Prestaties niet opgenomen in de nomenclatuur mogen geenszins aangerekend worden onder een ander bestaand codenummer.

Misbruik heeft uiteindelijk ook mogelijke sancties tot gevolg voor heel de beroepsgroep bv. bij overschrijding van het budget.

NB: Volgens het KB van 30/07/1964 en daaropvolgende verruimingen behoren alle nomenclatuurnummers uitgeschreven door vroedvrouwen tot de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit d.w.z. de grote risico's. 

Kort samengevat betekent het al dan niet ondertekenen van de overeenkomst het volgende:

Onderteken je de overeenkomst dan:

  • zijn de tarieven van de nomenclatuur bindend;
  • moet jij je ook aan de andere afspraken binnen de overeenkomst houden;
  • kan je kiezen of je al dan niet voor derdebetalersregeling opteert of niet.

Onderteken je de overeenkomst niet dan:

  • zijn de tarieven en afspraken niet bindend;
  • kan je toch kiezen of je al dan niet voor de derdebetalersregeling kiest of niet

Beide contracten (overeenkomst en derdebetalersregeling) kunnen op latere datum worden gestopt of gestart, uiteraard met in acht name van de vooropgestelde procedure.

Update: 25/09/2018