Vroedvrouwenkringen

Wat zijn vroedvrouwenkringen?

Om de extramurale zorg door de vroedvrouw in Vlaanderen op een meer gestructureerde manier uit te bouwen, wordt gewerkt vanuit bestaande regionale vroedvrouwenkringen. De vroedvrouwenkringen bestaan uit vroedvrouwen en leden van vroedvrouwpraktijken die zich geografisch binnen een duidelijk omschreven regio bevinden, met als doel intercollegiaal overleg mogelijk te maken, de banden te versterken tussen vroedvrouwen en een draagvlak te bieden naar interdisciplinair overleg.

De kringen bieden structuur en houvast aan vroedvrouwen binnen 1 (deel) regio. De huidige structuur van de vroedvrouwenkringen wordt versterkt waarbij minimumcriteria worden opgelegd als voorwaarde voor het lidmaatschap van een kring. Daarnaast wordt aan leden van een vroedvrouwenkringen de mogelijkheid geboden om te werken volgens vooropgestelde kwaliteitscriteria. Als voldaan wordt aan deze kwaliteitscriteria, verwerft de vroedvrouw een good practice logo.

Download het 'Huishoudelijk reglement Vroedvrouwenkringen'

Overzicht vroedvrouwenkringen

Voorwaarden voor lidmaatschap van een vroedvrouwenkring

  • Leden van een vroedvrouwenkring zijn ook lid van de VBOV-vzw.
  • Elke kring heeft een afgevaardigde
  • Elke kring bestaan uit min. 6 leden
  • Elke kring heeft minimum 4 x/ jaar overleg 
  • De afgevaardigde maakt deel uit van het overkoepelend overleg van afgevaardigden die min. 1x/ jaar samenkomen met de afgevaardigden van de VBOV-vzw
  • Van elke vergadering wordt een verslag doorgestuurd naar de VBOV-vzw
  • Minimum 1x/ jaar wordt overleg georganiseerd met lokale ziekenhuizen met als doel de samenwerkingsverbanden te versterken en multidisciplinaire afspraken omtrent inhoud en overdracht van zorg te maken. Dit overleg bevat een agendapunt waarbij de werking wordt geëvalueerd.
  • Elke kring houdt intercollegiale toetsing: bespreken van cases, dagdagelijkse praktische, zorginhoudelijke en andere praktijk gerelateerde problemen. Het materiaal voor intercollegiale toetsing wordt gehaald uit de eigen praktijkvoering.
  • Er wordt vanuit elke kring mentorschap voorzien voor startende vroedvrouwen (door vroedvrouwen met praktijkervaring en dit gedurende een periode van minstens 1 jaar). Mentorschap houdt in dat elke startende vroedvrouw een meter/ peter krijgt toegewezen die hem/ haar zal coachen en praktisch ondersteunen tijdens de opstart van haar/ zijn praktijk. Het initiatief komt van de startende vroedvrouw. Binnen de vroedvrouwenkring worden hierover afspraken gemaakt. De startende vroedvrouw blijft verantwoordelijk voor de eigen activiteiten.