Welk KBO nummer moet een vroedvrouwenpraktijk gebruiken die verzamelgetuigschriften model D gebruikt en de verstrekkingen via een groepsnummer aanrekent?

Op de getuigschriften dient het te vermelden KBO-nummer het nummer te zijn van de entiteit die de honoraria int (voor rekening waarvan het bedrag wordt ontvangen). Afhankelijk van het geval gaat het om:

  •          het KBO-nummer van de zorgverlener (indien de zorgverlener de activiteit uitoefent als natuurlijke persoon en hij/zij de verstrekking voor eigen rekening verricht)
  •          het KBO-nummer van de instelling indien de zorgverlener de verstrekking verricht voor rekening van die instelling
  •          het KBO-nummer dat aan de vennootschap van de zorgverlener is toegekend indien de zorgverlener de verstrekking verricht voor rekening van de eigen vennootschap.

Indien er geen vennootschap is en het gaat om een feitelijke vereniging, dan zijn volgende hypotheses mogelijk:

  •         Een feitelijke vereniging zonder rechtspersoonlijkheid kan tijdelijk  beschikken over een pseudo-ondernemingsnummer;
  •         Een van de leden van de feitelijke vereniging gebruikt zijn of haar KBO-nummer. Indien hij/zij voor rekening van de andere leden de bedragen int en vervolgens  aan de overige leden uitkeert, dan gelden er wel fiscale verplichtingen (bijv. fiscale fiches).

Een delegatie van handtekening van het deel “ontvangstbewijs" is inderdaad mogelijk. De ondertekenaar van het ontvangstbewijs is dus niet noodzakelijk steeds dezelfde persoon als de ondertekenaar van de verrichte verstrekkingen.

Elke individuele zorgverlener (natuurlijk persoon) die als zelfstandige een economische beroepsactiviteit in hoofdberoep of in bijberoep in het kader van GVU-wet uitoefent, dient te beschikken over een KBO-nummer (artikel 73quater, §1, 4°, GVU-wet). Enkel indien de individuele zorgverlener zijn/haar activiteiten in dienstverband (met arbeidsovereenkomst) uitoefent, is er geen verplichting om te beschikken over een KBO-nummer.

Antwoord RIZIV, mail 27/02/2017