Wet op reclamevoering

De wetgeving van Artikel 74 van de wet van 9 augustus 1963, gewijzigd door artikel 67 van de wet, 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen is voorbijgestreefd. De reglementering die door het RIZIV wordt gehanteerd geeft volgende informatie:

Voortaan is publiciteit verboden in twee gevallen:

1. als ze de kosteloosheid van geneeskundige verstrekkingen vermeld;
2. als ze verwijst naar de tegemoetkoming in de kostprijs van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)

Art. 127 binnen de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 127 van toepassing vanaf 08/04/2013 waaronder ook de vroedvrouwen vallen zegt het volgende in zijn artikels: 

§ 3. Publiciteit waarin de kosteloosheid van de in artikel 34 bedoelde geneeskundige verstrekkingen wordt vermeld of waarin wordt verwezen naar de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van die verstrekkingen, is in alle gevallen verboden.
  § 4. (Is eveneens verboden, publiciteit voor de in artikel 34, eerste lid, 1° tot 3°, 5° tot 10°, en 13°, bedoelde geneeskundige verstrekkingen die, ongeacht het aangewende middel, bepaalde zorgverleners bevoordeelt.) <W 1999-12-24/36, art. 77, 2°, 045; Inwerkingtreding : 10-01-2000>
  § 5. Onverminderd de restrictievere wetgeving of regels van de plichtenleer is geen verboden publiciteit, het feit dat :
  a) de namen en adressen worden bekendgemaakt van alle zorgverleners van hetzelfde beroep die in een gemeente, een streek of het land praktizeren;
  b) de zorgverleners, de rechthebbenden van de verzekering, door aanplakking in hun spreekkamers en, in het algemeen, in hun activiteitscentra die voor het cliënteel toegankelijk zijn, meedelen dat zij zich ertoe hebben verbonden de bepalingen van de in titel III, hoofdstuk V, afdelingen I en II bedoelde overeenkomsten en akkoorden na te leven.
  c) de erkenningsnummers van de zorgverleners zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, 4° worden gepubliceerd.) <W 1999-12-24/36, art. 77, 3°, 045; Inwerkingtreding : 10-01-2000>
  d) de verzekeringsinstellingen, met het oog op de informatieverstrekking aan de rechthebbende, de namen en adressen van hetzij zorgverleners die tot de overeenkomst of het akkoord zijn toegetreden, hetzij zorgverleners die niet of gedeeltelijk tot de overeenkomst of het akkoord zijn toegetreden, bekend maakt.) <W 1999-12-24/36, art. 77, 4°, 045; Inwerkingtreding : 10-01-2000>
  § 6. Is evenmin verboden publiciteit, de interne informatie en de informatie uitgaande van de in § 2 bedoelde personen en inrichtingen, bestemd om hun cliënteel en de belangstellende zorgverleners in kennis te stellen :
  a) van de opening;
  b) van de adreswijziging;
  c) van een wijziging van de openingsuren van een spreekkamer, een dienst of een verzorgingsinrichting.
  Deze informatie mag slechts één keer worden verstrekt tijdens een periode die aanvangt vijftien dagen voordat de onder a), b) en    c) bedoelde toestanden zich voordoen, en eindigt vijftien dagen later.
  Voor zover zij zich beperkt tot het vermelden van de openingsuren van de diensten en geen melding maakt van de naam van de zorgverleners, wordt de informatie uitgaande van verzorgingsinrichtingen of van hun inrichtende macht, opgenomen in de periodiekepublicaties die hen eigen zijn en bestemd voor hun cliënteel, niet beschouwd als verboden publiciteit. Deze informatie mag slechts éénmaal per kwartaal herhaald worden.
  Alle informatie bedoeld in deze paragraaf moet zowel wat de vorm als wat de inhoud betreft discreet zijn.
  § 7. (Voor de organisatie van het verlenen van de in artikel 34, eerste lid, 4°, 11° en 12°, Bedoelde geneeskundige verstrekkingen mag publiciteit worden gemaakt mits de in § 3 vastgestelde beperkingen worden nageleefd). Het Verzekeringscomité mag, op voorstel van de erkenningsraden die zijn ingesteld voor de beroepen die de in artikel 34, 4° bedoelde verstrekkingen afleveren, andere regelen uitwerken, waarbij de vrijheid om publiciteit te maken voor die verstrekkingen, wordt beperkt. <W 1999-12-24/36, art. 77, 5°, 045; Inwerkingtreding : 10-01-2000>
  § 8. Een administratieve geldboete van 125 euro wordt opgelegd voor elke overtreding van de bepalingen van § 2, gepleegd door de in die paragraaf bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, andere dan degenen die de hoedanigheid van zorgverlener hebben.
  Wanneer de overtreder binnen drie jaar te rekenen vanaf de dag waarop een administratieve geldboete is opgelegd, een overtreding begaat van dezelfde aard als die welke de toepassing van een administratieve geldboete tot gevolg heeft gehad, wordt de eerder opgelegde boete telkens verdubbeld. In geval van samenloop van overtredingen van het reclameverbod, worden de geldboeten samengevoegd.
  Na advies van het Verzekeringscomité bepaalt de Koning de procedure met betrekking tot het vaststellen van de overtredingen en het uitspreken van de hiervoren bedoelde boeten.
  De opbrengst van die boeten wordt aan het Instituut gestort.
  § 9. Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juli 1984 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen mogen de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging aangenomen farmaceutische produkten niet het voorwerp uitmaken van reclame.
  De Koning bepaalt bij in Ministerraad overlegd besluit de voorwaarden waaronder van die bepaling mag

Wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep

De vroegere wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, is opgeheven. Het is nu het wetboek van 15 mei 2014 "betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" die van toepassing is.

Belangrijk hierin is het hoofdstuk over vergelijkende reclame: Hoofdstuk 3. Vergelijkende reclame.

 
Art. XIV. 9.§ 1. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft,geoorloofd op voorwaarde dat ze :
1° niet misleidend is in de zin van de artikelen XIV. 64 tot XIV. 67 en het artikel XIV. 72, 1°;
2° goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;
3° op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, waartoe ook de prijs kan behoren, met elkaar vergelijkt;
4° er niet toe leidt dat onder beoefenaars van een vrij beroep de adverteerder met een concurrent, of de namen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward;
5° niet de goede naam schaadt van en zich niet kleinerend uitlaat over de namen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;
6° voor goederen met een benaming van oorsprong in elk gevalbetrekking heeft op goederen met dezelfde benaming;
7° geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een naam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent;
8° goederen of diensten niet voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.