Zelfstandigen

Ontstaan

De werkgroep "Zelfstandige Vroedvrouwen" bestaat al een hele tijd binnen de VBOV vzw.  In het begin was dit een heel kleine groep omdat de zelfstandige vroedvrouwen bijna met uitsterven werden bedreigd. Stilaan hebben echter een aantal sterke pioniers het voortouw genomen en stap voor stap gewerkt aan het weer leefbaar maken van het beroep van zelfstandige vroedvrouw. Dankzij hun inspanningen kunnen we nu zeggen dat dit deelaspect van ons beroep weer volop aan het bloeien is en zich van jaar tot jaar uitbreidt. Dankzij hen is het zelfstandig zijn nu ook terug financieel haalbaar en begon de naam vroedvrouw zowel binnen als buiten het ziekenhuis weer te leven.

Doelstelling

Binnen de werkgroep zelfstandigen en de Vroedvrouwenkringen (de vroegere VLOV-kringen) zijn er verschillende doelstellingen vooropgesteld:

  • De band tussen alle zelfstandige vroedvrouwen stevig maken. Een hechte groep vormen waar je terecht kan voor advies, uitwisseling van kennis, maar ook ondersteuning in moeilijke momenten.
  • De regelmatige bijeenkomsten van de zelfstandige vroedvrouwen binnen elke regio zijn een moment waarop heel veel wijsheid wordt doorgegeven.
  • Een manier zoeken waardoor gemakkelijk informatie kan uitgewisseld worden. De ene leest, de andere surft op internet, er zijn internationale contacten, maar ieder heeft zijn eigen kennis en we zouden er met zijn allen gebruik van kunnen maken. 
  • Jonge of niet-zo-jonge startende zelfstandige vroedvrouwen mee opnemen in die kring van wijze vrouwen en hen helpen bij hun eerste stappen.
  • Het beeld van de zelfstandige vroedvrouw in onze maatschappij versterken en doen waarderen
  • Een samenwerking creëren met de ziekenhuizen in respect voor ieders kunnen, maar met als middelpunt moeder en kind. Continuïteit van zorg mogelijk maken in deze samenwerking. Een dialoog openen tussen de holistische benadering en de medisch technische kennis, waardoor we samen een hoge kwaliteit van zorg en begeleiding kunnen geven.
  • De contacten versterken met collega's in andere werksettings, zodat een goede samenwerking evident wordt, waardoor we ook in contact blijven met de kennis en evolutie van de intramurale verloskunde.
  • Samenwerken met de scholen en zelfstandige vroedvrouwen stimuleren om studenten de kans te geven om in aanraking te komen met fysiologie en de realiteit van de thuisverloskunde.

werking

De fakkel van het voorzitterschap werd regelmatig doorgegeven en wordt die op het moment met fierheid gedragen  door Lieve Huybrechts, vroedvrouw sinds 1979, zelfstandig en werkzaam binnen het Geboorte-Informatiecentrum in Geel sinds 1999. Als coördinator van de werkgroep zelfstandige vroedvrouwen is zij zich ervan bewust dat haar bekwaamheden beperkt zijn en dat zij moeten aangevuld worden met de kennis en werkkracht van haar collega's. Lieve hoopt dat zij haar kunnen bijstaan in woord en daad, haar regelmatig ideeën aan de hand kunnen doen of haar op de vingers willen tikken als zij in haar enthousiasme te voortvarend is.

In 2013 werd een unieke subwerkgroep opgestart door vroedvrouwen die autonoom bevallingen doen. Deze hebben specifieke noden en hun acties zijn gericht naar het optimaliseren van de omstandigheden waarin de vroedvrouw autonoom de bevalling kan uitvoeren.

Leden van de werkgroep "zelfstandige vroedvrouwen" zijn ook werkzaam in de adviesraad van het RIZIV. Als coördinator van de werkgroep zetelt Lieve ook in de beheerraad van de VBOV vzw en maakt zo de verbinding tussen de werkgroep en de hele VBOV vzw.

leden

Alle zelfstandige vroedvrouwen, aangesloten bij de VBOV vzw, die graag in contact komen met collega's om van gedachten te wisselen, enthousiasme te delen, te brainstormen, ervaringen te delen, iedereen is welkom hoe groot of hoe klein het aandeel als zelfstandige ook is.  We verwijzen graag naar onze Vroedvrouwenkringen (de vroegere VLOV-kringen) die opgestart werden eind 2009.  De doelstellingen en de werking van onze Vroedvrouwenkringen kan je op de website vinden onder 'vroedvrouwen'.

  

VROEDVROUWEN DIE AUTONOOM BEVALLINGEN DOEN 

Naast de kringen is er vanuit een behoefte de groep "zelfstandige vroedvrouwen die autonoom bevallingen doen" ontstaan. Omdat dit specifiek punt toch andere noden van reflectie en overleg naar boven bracht is er de beslissing genomen om naast de kringen deze groep regelmatig samen te brengen. Hun agendapunten hebben de focus op het behoud van dit belangrijke aanbod dat wij aan de ouders kunnen bieden: een volledige perinatale zorg met respect voor de keuze van de ouders wat betreft de locatie van de geboorte van hun baby binnen de mogelijkheden van de fysiologie.