Update RIZIV n.a.v. begroting ziekteverzekering 2024

Hierbij een update van de verdere stappen die gemaakt zijn in het RIZIV en van de stappen die volgen.
 

TERUGKOPPELING VAN DE OVERLEGMOMENTEN
 • Overleg met Minister Vandenbroucke 10 november

De hoge druk die we gelegd hebben tav de beleidscel heeft ervoor gezorgd dat we op 10 november 2023 ontvangen werden in het kabinet van minister Vandenbroucke. We waren er vertegenwoordigd door een sterke delegatie van 9 vroedvrouwen. Ook de mutualiteiten, de mensen van de beleidscel en het RIZIV waren aanwezig.

We  zijn goed ontvangen – voor we binnen gingen op het kabinet kregen we nog een interview met RTL – ook na ons gesprek met de minister stond de journalist te wachten om verder verslag uit te brengen

Overleg minister FVDB


Hierbij een samenvatting van het overleg met de minister:

Overleg minister FVDB

 • Algemeen
  • FVDB erkent het belang en het werk van de vroedvrouw. Er gebeurt veel ‘onzichtbaar’ werk dat niet genumereerd wordt en daar moeten we toekomstgericht op inzetten. Bvb. de beschikbaarheid zou moeten vergoed worden en niet louter de individuele prestaties
  • Hij heeft het engagement om het actieplan voor het transversaal zorgtraject voor kwetsbare zwangere vrouwen versneld in werking te stellen. Streefdatum 1 april 2024.
  • In dit actieplan zijn er 4 van de 5 pakketten waar de vroedvrouw een rol kan spelen: afnemen van de Born In Belgium Tool, consultaties voor persoonlijk prenataal advies, multidisciplinair overleg en zorgcoördinatie.
  • Daaropvolgend zou de geïntegreerde perinatale zorg moeten verbreed worden, breder dan de nu erg beperkte doelgroep van de kwetsbare zwangerschappen.
  • Hij legt uit dat het budget voor de vroedvrouwen de voorbije jaren sterk gestegen is, dat de verloning verbeterd is. Er is momenteel zowel overconsumptie als onderconsumptie in de perinatale zorg algemeen (alle zorgverstrekkers samen) en daar is nog heel wat winst uit te halen.
  • Hij is er niet voor dat de Riziv-conventie opgezegd wordt door de vroedvrouwencommissie. Dit zou inhouden dat we ook geen indexatie krijgen en dat er een nieuwe conventie moet onderhandeld worden.
  • Sinds gisteren is er een akkoord met de deelstaten over het transversaal project.
  • De minister vraagt leiderschap vanuit de beroepsorganisaties om ook de andere kant te kunnen zien en constructief toekomstgericht mee te denken.
    
 • Voorstel van de minister op voorwaarde van ‘Rust in het veld’
  • Er wordt versneld werk gemaakt van de start van het transversaal zorgpad voor kwetsbare zwangeren, 1 april 2024. Daar zou de vroedvrouw al extra vergoeding kunnen krijgen voor de zorg aan kwetsbare gezinnen.
  • De vroedvrouwen blijven in de conventie (maw we zeggen de conventie niet op als groep). Dit staat los van vroedvrouwen die er individueel voor kiezen te deconventioneren.
  • Er wordt asap opdracht gegeven vanuit het Kabinet om te starten met een taskforce ikv de verbreding van het geïntegreerd perinataal zorgpad om daar de komende jaren de vruchten van te kunnen plukken.
  • Indien we hiermee akkoord gaan kan de minister éénmalig voor het jaar 2024 (enkel voor de vroedvrouwen) een conventiepremie voorzien voor vroedvrouwen die geconventioneerd zijn. Dit budget zou gefinancierd worden door de eerste 3 maanden van 2024 waarin het transversaal project niet gestart is. Dit komt volgens de minister neer op een stijging van ons budget met 5% bovenop de indexatie van 6%.
  • We kunnen zelf de indexmassa voor 2024 (ca.6%) herverdelen naargelang onze behoeften.
  • Indien we nog extra maatregelen voor appropriate care zien, dan kunnen die voor 100% geherinvesteerd worden.

Na het overleg op het kabinet bleven we nog even met onze Franstalige collega’s nabespreken welke stappen we verder kunnen ondernemen om die mee te nemen naar onze respectievelijke besturen en achterban.

Overleg minister FVDB

 

 • Overleg met bestuursorgaan VBOV 13 november

We hebben het VBOV bestuursorgaan geraadpleegd op 13 november 2023.

De conclusie was dat het opzeggen van de conventie vanuit de beroepsorganisatie toch heel wat consequenties met zich zou meebrengen en we daarmee in de verloning van de vroedvrouwen zouden snijden. Zie hieronder: waarom we de conventie voorlopig niet opzeggen.

 • Overleg RIZIV vroedvrouwencommissie 14 november 

We hebben opnieuw de boosheid, teleurstelling en frustraties geuit.  De Franstalige collega’s hebben gedreigd met de opzegging van de conventie. We hebben meer duidelijkheid gevraagd over de uitrol en uitwerking van het zorgtraject dat werd voorgesteld door de minister en waar we als vroedvrouw een belangrijke rol in zouden spelen.

Er werden nog geen beslissingen genomen. Er is op 20 november 2023 een informeel overleg met mutualiteiten en er is een extra vergadering binnen de vroedvrouwencommissie op 28/11 waarin gestemd zal worden over de indexmassa e.d.

Er werd voorgesteld om zo snel mogelijk als groep vroedvrouwen te starten met het uitwerken  van een voorstel tot hervorming van onze conventie. De mutualiteiten willen ons daarin ondersteunen.

Dit houdt in dat we van scratch een voorstel uitwerken voor een nieuwe conventie, gebaseerd op de huidige manier van werken en aanbevelingen en richtlijnen.

Er is nog geen beslissing genomen over het al dan niet opzeggen van de conventie als groep en er zijn nog geen voorstellen geformuleerd ivm het inzetten van de indexmassa. Hiervoor hebben we de garantie nodig dat de beloftes van de minister zullen waargemaakt worden en willen we goede afspraken maken over de opstart van het hervormen van de conventie.

Dit alles zal besproken op een informeel overleg van de vroedvrouwen met de mutualiteiten op 20/11 om een gefundeerde beslissing te kunnen hebben tegen de commissievergadering van 28/11.

 

WAAROM WE DE CONVENTIE VOORLOPIG NIET OPZEGGEN

Als we vanuit de Belgische vroedvrouwen de conventie als groep zouden opzeggen dan lopen we het risico heel wat te verliezen. Willen we dit in de weegschaal leggen?

Wat zouden we kunnen verliezen:

 • Onze indexeringsmassa voor 2024 zijn we kwijt. Dit is een budget van 2,749 miljoen, geen onbelangrijke bedrag
 • We nemen dan ook de éénmalige conventiepremie voor 2024 af van de vroedvrouwen die geconventioneerd zijn. Een budget van 2, 7 miljoen, ook dat betekent toch wat geld.
 • De kans dat ook telematicapremie, sociaal statuut,.. niet worden uitgekeerd is reëel want als er geen nieuwe conventie is voor 15 februari 2024 vervalt deze.
 • We verliezen het overleg en kunnen niet direct werken aan de belofte die de minister gemaakt heeft, nl. zorgpaden ontwikkelen waar de vroedvrouw een sleutelrol in zal vervullen en waar het werk dat zij doet correct verloond wordt.
 • Er is geen gedragenheid voor deze beslissing vanuit de achterban.
 • Als het beleid dezelfde koers blijft varen na de verkiezingen starten we in een negatieve sfeer.
 • We willen vooruit kijken en ons als vroedvrouw meer op de kaart zetten – wordt moeilijk zonder conventie.
 • Engagement ivm traject kwetsbare zwangeren wordt moeilijk als we spreken zonder conventie.

Als RIZIV werkgroep VBOV is onze focus de beste afspraken te maken voor de vroedvrouwen, op korte en op langere termijn. Op dit moment lijkt het ons minder goed voor de verloning van de vroedvrouwen om de conventie als groep op te zeggen. Dit is een optie die open blijft maar niet gedragen wordt door de achterban, we leggen teveel in de waagschaal dat de vroedvrouw kan verarmen ipv ze te verbeteren en er staat op dit moment geen financiële recuperatie klaar die dit verantwoordt.

We blijven in nauw contact met onze Franstalige collega’s en de andere actoren van het overleg zoals de mutualiteiten.

Ondertussen kunnen we voor diegene onder u die individueel wensen te deconventioneren, ondersteuning bieden. Indien je bijkomende vragen hebt over de manier waarop je kan deconventioneren, laat dit weten via info@vroedvrouwen.be. We zullen u hierbij verder helpen.

Er zijn lokale initiatieven van gedeconventioneerde praktijken die andere collega’s verder op weg helpen.

 

UITNODIGING VOOR ONLINE MEETING MET ACHTERBAN

We nodigen jullie, onze achterban, allemaal uit voor een overleg op 20 november 2023 om 20u om een update te geven van de situatie.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83364427758?pwd=OGFSbUJ3aFVOcG1yeEYrNGFrYlhnZz09

Meeting ID: 833 6442 7758

Passcode: 040891