Volgende stappen van VBOV naar RIZIV toe

Naar aanleiding van een aantal reacties op de ervaringsverhalen i.v.m. de inkomsten als zelfstandige vroedvrouw die in de zomerperiode in de pers werden opgenomen, is er een overleg geweest op 29 augustus 2022 met een 65-tal vroedvrouwen.
Vanuit dit overleg heeft de vernieuwde werkgroep RIZIV volgende behoeften op tafel gelegd tijdens de commissie van 30 augustus 2022. Deze behoeften zijn opgesteld door de VBOV. Onze Franstalige collega’s hadden geen document voorgelegd op 30 augustus 2022. Ze konden zich vinden in onderstaand document en voegden er mondeling aan toe dat voor alle nummers na dag 5 die in het weekend worden uitgevoerd een weekendtarief dient toegekend te worden. Hierbij ook het gegeven dat door het RIZIV geen onderscheid gemaakt wordt tussen een vroedvrouw in de eerstelijn en een vroedvrouw in de tweedelijn.

Wil je meer weten over het gebruik van de vroedvrouwennomenclatuur, dan adviseren we dat je het auditverslag 2021 doorneemt. Dit geeft inzicht in het gebruik van de nomenclatuur door de vroedvrouwen. Heb je hier vragen over? Contacteer ons via info@vroedvrouwen.be
 

Behoeften van de vroedvrouwen voor 2022/2023 


(Deze behoeften zijn opgemaakt vanuit de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen en dienen afgetoetst te worden binnen de commissie.) 

We zijn al een aantal jaar vragende partij om de volledige nomenclatuur te herijken. We betreuren het feit dat hier nog geen enkele vooruitgang geboekt is, niettegenstaande we werkgroepen opgericht hebben en documenten aangeleverd ter argumentatie. Na de hevige coronaperiode konden we in drie transversale projecten meewerken waar bijzonder veel zorgberoepen mee zoeken naar een financiering en waar heel wat energie niet direct wordt omgezet in een mogelijke financiële verbetering. De achterban geeft een duidelijk signaal! Men kan niet meer werken aan deze onmogelijke tarieven. Er zullen heel wat vroedvrouwen deconventioneren om tot een correct loon te komen. Als beroepsgroep stellen we dat de tijd te kort is om de conventie volledig op te zeggen maar als dit hetgene is dat dient te gebeuren om de nomenclatuur van de vroedvrouwen tot een volwaardig correct loon te brengen, dan zullen we onze groep voorbereiden om dit in de volgende periode te realiseren.

Voor 2022/2023 willen we een aantal voorstellen formuleren die een effectief verschil kunnen maken met het doel de budgetten te verruimen om dit mogelijk te maken.

  • De nomenclatuur om dag 5 na de bevalling te voorzien van een weekendnummer is reeds een realiteit. We vragen om nog in 2022 deze effectief in de praktijk om te zetten tot een normale verloning voor het weekend. Het is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg te garanderen dat het huisbezoek dag 5 niet wordt uitgesteld tot na het weekend om bepaalde parameters bij moeder en kind verder op te volgen. Dit is dagelijkse realiteit en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. (Helsloot en Walraevens, 2015, masterthesis, Gent)
  • De nomenclatuur na dag 5 dient verhoogd te worden tot €50 in 2023.  We stellen vast dat deze consultatie gemiddeld een uur inneemt om de zorg kwalitatief te verzekeren. Dit is een normaal bedrag voor een uur werk. We willen de commissie erop wijzen dat wij de verantwoordelijkheid dragen voor moeder en kind (en soms twee kinderen in het geval van een tweeling). Dit neemt de nodige tijd en dient correct verloond te worden.
  • Een derde voorstel dat we wensen te realiseren in 2023 is in twee specifieke situaties waarbij de moeder en/of baby vrijdag of zaterdag ontslagen wordt uit het ziekenhuis en dat ze zeker ter opvolging gezien dienen te worden in het weekend. In deze situatie dient ook na dag 5 een weekendtarief te worden voorzien. In het geval de mama reeds thuis is en haar prematuur geboren baby of baby met extra zorgen later ontslagen wordt uit het ziekenhuis, dienen moeder en kind nog gezien te worden na dag 5 in het weekend en dit dient volgens een weekendtarief vergoed te worden.

We blijven ijveren voor de reeds eerder benoemde behoeften wat betreft praktijkfinanciering/wachtvergoeding.

  • Praktijkfinanciering voor geregistreerde praktijken van vroedvrouwen in de thuiszorg.
  • Een vroedvrouwengroepspraktijk is een praktijk bestaande uit minstens twee vroedvrouwen in de thuiszorg die de praktijkvoering gezamenlijk organiseren en de verloskundige dossiers gezamenlijk beheren voor een gemeenschappelijke praktijkpopulatie.
  • Vergoeding voor permanentie dient voorzien te worden. 
  • Praktijkoverleg  in een geregistreerde groepspraktijk.

Referentie: Een Vlaams model van kwalitatief hoogstaande postnatale zorg. Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren vanaf ontslag uit het ziekenhuis. Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde door Katrien Helsloot en Mieke Walraevens (2015)

Promotor: Prof. Dr. Kristien Roelens Co-promotor: Mevr. Saskia Van Besauw
 

De commissie heeft nota genomen van onze behoeften en zullen een berekening maken en bekijken of dit binnen de begroting past.
Om die reden zijn er extra overlegmomenten voorzien op donderdag 8 september 2022 en dinsdag 18 oktober 2022. Op 8 november 2022 was reeds een overleg gepland.

 

Ligt dit geld morgen klaar?

We ijveren voor de behoeften die we hier met verve aan de commissie hebben voorgesteld. Het RIZIV doorloopt hierbij de normale procedure. Na de berekening komt dit voor in het Verzekeringscomité en gaat het naar de begroting. Dit extra geld ligt niet voor ons klaar. Hiervoor zullen we blijven ijveren. Indien geen vooruitgang geboekt wordt, starten we de voorbereiding om de conventie op te zeggen. We zullen tot de bodem uitpluizen wat dit betekent en dienen hier doordacht en met zorg de volgende stappen te zetten.

 

Jij hebt geen tijd om te wachten?

Dat begrijpen we! De hoge energieprijzen doen de kosten voor iedereen fel stijgen en ondertussen beweegt er niets behalve een stijging van indexering. Je kan zelf indien gewenst al vroeger deconventioneren.

 

Hoe pak je de deconventie aan?

We raden je ten stelligste aan om eerst de conventie goed te lezen.

Lees ook de huidige tarieven.
Weet dat tot nu toe nog steeds - en er is nog geen verandering in zicht- de 75/25 regel telt. Behoudens voor de speciale groepen wordt er voor de vroedvrouwen die geconventioneerd zijn 100% uitbetaling voorzien en voor de niet geconventioneerde vroedvrouwen 75 % uitbetaling (2 kolommen)

We lichten artikel 10 uit de conventie omdat dit relevant is voor de verandering van status:

Art. 10.

Deze overeenkomst heeft op zijn vroegst uitwerking op 1 juli 1996. Ze geldt tot 31 december 1997. Ze wordt stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar, behoudens opzegging vóór 1 oktober met een ter post aangetekende brief, geadresseerd aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Die opzegging mag worden gedaan :

1) ofwel door ten minste drie vierde van de leden van een van de twee groepen die vertegenwoordigd zijn in de Overeenkomstencommissie, en in dat geval heeft ze tot gevolg dat de overeenkomst vervalt vanaf 1 januari na de opzegging;

2) ofwel door iedere persoon die tot de overeenkomst is toegetreden en in dat geval heeft ze tot gevolg dat de toetreding van die persoon vervalt vanaf 1 januari na de opzegging.

Wil je je status voor 2023 te veranderen?
 

Toetreden tot de conventie 

Je kan je status elk moment veranderen als je wenst te conventioneren. Je stuurt hiervoor het toetredingsformulier per aangetekende brief naar het RIZIV (Galileelaan 5/01, 1210 Brussel - opgelet! op het toetredingsformulier staat nog het oude adres).  Als startdatum geldt de datum van registratie in MyRIZIV.

Wil je gebruik maken van de telematicapremie dien je een volledig jaar geconventioneerd te zijn. Zo niet, heb je geen recht op dit voordeel.
 

Deconventioneren

Ben je er nu al zeker van dat je volgend jaar zelf je tarieven wil bepalen? Dan kan je ten laatste vóór 1 oktober 2022 aangeven dat je wenst te deconventioneren. Je doet dit met een aangetekend schrijven naar het RIZIV (Galileelaan 5/01, 1210 Brussel). Je bent dan gedeconventioneerd vanaf 1 januari 2023.
 

VBOV is dankbaar met jullie reacties en vragen! Contacteer ons via info@vroedvrouwen.be