Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

De verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid voor vroedvrouwen is een groepspolis die door de VBOV vzw wordt afgesloten ten gunste van haar leden.

Een 750-tal leden zijn momenteel aangesloten bij de groepspolis "Burgerlijke aansprakelijkheid voor medische beroepen met rechtsbijstand".
 

De waarde van deze polis is meervoudig (verzekerde bedragen)

Burgerlijke Aansprakelijkheid:

 • Lichamelijke schade : 5.000.000 Euro (bediende), 7.500.000 Euro (zelfstandige)
 • Andere schade : 500.000 Euro (bediende), 500.000 Euro (zelfstandige)

Totale waarborg per jaar per lid: 5.500.000 Euro (bediende), 7.500.000 euro (zelfstandige)

Rechtsbijstand:

 • Terugvordering: 40.000 Euro (bediende en zelfstandige)
 • Strafrechterlijke verdediging: 40.000 Euro (bediende en zelfstandige)
 • Onvermogen van derden: 12.500 Euro (bediende en zelfstandige)
 • Strafrechterlijke borgtocht in buitenland: 40.000 Euro (bediende en zelfstandige)
 • Individueel arbeidsrecht: 6.250 Euro (bediende en zelfstandige)
 • Klachtenbehandeling per aangesloten lid per verzekeringsjaar: 2.500 Euro (bediende en zelfstandige)
 • RIZIV-geschillen (indien onderschreven): 10.000 Euro (bediende en zelfstandige)

Vrijstellingen:

Geen vrijstelling van toepassing.

Dekking van vroedvrouwen in dienstverband, zelfstandige vroedvrouwen, hoofdvroedvrouwen, vervangsters, stagebegeleiders,... ook buiten de diensturen.

Dekking bij uitvoering van medische handelingen waarvoor zij niet wettelijk bevoegd is, indien in opdracht van de arts of volgens de gebruiken van het ziekenhuis.

Dekking "rechtsbijstand":

 • Eerste lijn juridische bijstand ; onmiddellijk advies door advocaat van de VBOV vzw bij schade of mogelijke schade
 • Tussenkomst door advocaat bij verdediging
 • Klachtenbehandeling

 

Tarieven

Code 1: Bediende vroedvrouw in ziekenhuis: 75 euro/jaar.
Code 2: Bediende hoofdvroedvrouw: 85 euro/jaar.
Code 3: Zelfstandige vroedvrouw zonder bevallingen: 105 euro/jaar
Code 4: Zelfstandige vroedvrouw met bevallingen: 1.110 euro/jaar
Code 5: Zelfstandige vroedvrouw zonder bevallingen - coördinator: 130 euro/jaar
Code 6: Zelfstandige vroedvrouw zonder bevallingen met RIZIV uitbreiding: 230 euro/jaar
Code 7: Zelfstandige vroedvrouw met bevallingen met RIZIV uitbreiding: 1.225 euro/jaar
Code 8: Zelfstandige vroedvrouw - coördinator met RIZIV uitbreiding: 255 euro/jaar
Code 9: Zelfstandige vroedvrouw met bevallingen met PAKKET: 770 euro/jaar
Code 10: Zelfstandige vroedvrouw met bevallingen met PAKKET en RIZIV: 895 euro/jaar
Code 11: Uitbreiding RIZIV: €125 euro/jaar

 

Een zelfstandige vroedvrouw met bevalling kan bij het afsluiten van een PAKKET, d.w.z. 2 bijkomende schadeverzekeringen bij Fidea, een korting bekomen op de BA - medische verzekering: €770.

Voor de vroedvrouwen die zelfstandig bevallingen verrichten moet aan volgende voorwaarden voldaan worden: naleven van de wettelijke voorschriften en adviezen geformuleerd door de Federale Raad voor de vroedvrouwen (FRRV 2015) voor de vroedvrouwen die onder eigen verantwoordelijkheid bevallingen uitvoeren. Voor de pasafgestudeerde vroedvrouwen: verplichting tot assistentie bij de bevallingen door een senior vroedvrouw en dit gedurende de eerste 2 jaar van hun praktijk.

Nieuw afgestudeerden die onmiddellijk na het behalen van hun diploma toetreden, zijn gratis verzekerd in code 1 voor de periode vanaf aanvangsdatum tot 31 december van het jaar waarin het diploma behaald werd. En voor zover het lid minstens 1 jaar toetreedt tot het collectief contract na de eerste hoofdvervaldag.

 

Waarborg in de tijd

De dekking geldt voor de schadegevallen waarvan het schadeverwekkend feit is voorgevallen tijdens de duur van de polis en voor zover de wettelijke verjaringstermijn niet werd overschreden.

 

Aanpassing aan "No Fault" Principe 
De polis 'Beroepsaansprakelijkheid' werd uitgebreid ten gevolge van het "No Fault" principe. Het onderstaande punt zal het punt 6.1.3 uit de polis 'Burgerlijke aansprakelijkheid beroep' vervangen op het moment dat de wet omtrent ‘no fault' in voege treedt:

In geval het Fonds, het Gemeenschappelijk waarborgfonds, een verzekeringsonderneming of een verzekeringsinstelling een vordering instelt tegen de verzekerde op grond van art. 30 juncto artikel 7 van de wet van 15.05.07 (BS 06.07.07) met name indien de schade het gevolg is van de uitoefening van verboden activiteiten volgens de bepalingen van het KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, zal de verzekeringsmaatschappij tot betaling overgaan van het gevorderde bedrag door eerstgenoemde lastens verzekerde indien de verzekerde de handelingen diende te verrichten in opdracht van een arts, of het ziekenhuis, of overeenkomstig de gebruiken. 

De verzekeringsmaatschappij merkt op dat zij zeker niet de bedoeling heeft bevoegdheidsoverschrijdingen aan te moedigen. De door "gebruiken" opgelegde bevoegdheidsoverschrijdingen moeten dan ook blijvend aangeklaagd worden. De verzekeringsmaatschappij behoudt zich een recht van verhaal voor op de arts, het ziekenhuis of bejaardentehuis indien de handelingen "volgens de gebruiken" strijdig zijn met de wettelijke bevoegdheid van de verzekerde.
De maatschappij komt hierbij contractueel overeen dat zij onder dezelfde voorwaarden, evenmin tot een terugvordering van de betaalde schadevergoeding op grond van art. 30 juncto 7 van de wet van 15.05.07 (BS 06.07.07) lastens verzekerde zal overgaan

 

Uitbreiding tot schuldig verzuim

In tegenstelling tot wat vermeld staat onder burgerrechtelijke aansprakelijkheid artikel 3 paragraaf 1 van de algemene voorwaarden, dekt deze polis wel de schadegevallen naar aanleiding van het misdrijf schuldig verzuim. En dit enkel wanneer het schadegeval naar aanleiding van schuldig verzuim door onderstaande commissie niet beschouwd wordt als opzet zoals hierna gedefinieerd.

Voor Fidea is er sprake van opzet als er 2 wilselementen aanwezig zijn namelijk zowel de daad als ‘een' schadegeval moeten gewild zijn.

Bij een schadegeval naar aanleiding van schuldig verzuim wordt door de VBOV vzw een commissie bijeengeroepen, bestaande uit:
• Een onafhankelijke vroedvrouw;
• Een onafhankelijke gynaecoloog (niet verbonden aan eventueel betrokken ziekenhuis);
• Een juridisch adviseur voor de beroepsvereniging VBOV vzw;
• Een juridisch adviseur voor de maatschappij.

Het schadegeval wordt binnen de commissie besproken. De uitspraak van de commissie is bindend voor de maatschappij.
 

Vervangingen

Een verzekerde vroedvrouw kan zich laten vervangen voor een maximum periode van 2 maanden per jaar. Langere periodes zijn niet toegelaten.

Voorwaarden voor vervanging van een zelfstandige vroedvrouw MET bevallingen: codes 4, 7, 9 en 10.

 •  De vervangende vroedvrouw die een code “zelfstandige  MET bevallingen” vervangt moet een verzekering hebben bij VBOV met code 3  of 6  = zelfstandige VRVR zonder bevallingen.
 • De vervangende vroedvrouw moet de nodige competenties hebben: minimum 2 jaar ervaring met bevallingen.
 • Wanneer een vroedvrouw wenst een verzekering af te sluiten “met bevallingen" dient zij ten minste voor één jaar in deze categorie te blijven. Op de vraag of “tijdelijke” verhogingen naar deze code mogelijk zijn heeft de maatschappij negatief geantwoord.
   

Meer info en bijzondere voorwaarden 

Lees de volledige van de polis "Burgerlijke aansprakelijkheid beroep - zelfstandigen" na.
Lees de volledige tekst van de polis "Burgerlijke aansprakelijkheid beroep - loontrekkenden" na.
Lees de volledige tekst van de polis "Rechtsbijstand - EUROMEX (loontrekkenden en zelfstandigen)" na.

Geïnteresseerd in deze verzekering? 

CPS VERZEKERINGEN
Lindestraat 2

9090 Melle

Tel. 09/27 27 444 van 8u30 tot 12u30 of 0477/56 19 83 
Contactpersoon: Christine Demeyer, vroedvrouw
christine@cpsverzekeringen.be 

logo CPS

Update: 13/11/2023