Het Belgisch EBP-netwerk

Missie & visie van het Belgische EBP-netwerk

Het EBP-Netwerk heeft als doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren op vlak van effectiviteit en efficiëntie door middel van het bekendmaken en het toepassen van Evidence-based practice.

Het EBP-Netwerk beoogt een EBP-cultuur te verankeren in de Belgische gezondheidszorg om kwaliteitsvolle, trans- & multidisciplinaire, patiëntgerichte, doelmatige en doeltreffende zorg verder te bevorderen.

Het EBP-Netwerk streeft naar multidisciplinair en overkoepelend bestuur, coördinatie en facilitering van Evidence-Based Practice in België.

In 2017 publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) het rapport 291: “Naar een geïntegreerd evidence based practice plan in België”. De doelstelling van dit rapport was om een eerste aanzet te geven tot de ontwikkeling van een 'Federaal EBP-Plan België'. Dit plan zou de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de gezondheidszorg door Belgische zorgverleners moeten verbeteren met behulp van het proces van EBP en door EBP beter aan te sturen.

De bevindingen van dit rapport werden vertaald naar:

 

Bestuursstructuur van het EBP-netwerk

Het Belgische EBP-netwerk hanteert volgend bestuursmodel (zie figuur hieronder). Voor meer informatie, raadpleeg het EBP-Netwerk Charter van Goed Bestuur (mei 2019).

ebp

De processen binnen het EBP-Netwerk worden onderverdeeld in drie procestypes. Aan elk procestype zijn bepaalde netwerkentiteiten gekoppeld:

  • Wetenschappelijke processen: betreft de EBP-Levenscyclusactiviteiten die leiden tot EBP-resultaten (cfr. prioritering, ontwikkeling, validatie, disseminatie, implementatie, evaluatie), zie tabel hieronder;

Fase EBP-levenscyclus

Doelstelling levenscycluscel

Verantwoordelijke entiteit

Bijkomende actoren

Prioritering

Strategische richting geven aan de selectie van prioritaire onderwerpen, het toewijzen van budget en het distribueren van EBP-levenscyclusactiviteiten, zoals de ontwikkeling van richtlijnen voor klinische praktijken en andere EBP-producten, of ondersteuning voor de implementatie van de EBP.

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

Ontwikkeling

Verhogen van het aantal en/of het behouden van de kwaliteit/accuraatheid van de EBP-outputproducten voor gebruik in België. Dit kan door de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen (de novo), de invoer (snelle aanpassing) of volledige aanpassing van buitenlandse richtlijnen, of de update van bestaande Belgische richtlijnen. Naast de ontwikkeling van richtlijnen, kunnen andere verwante producten worden ontwikkeld om EBP in de klinische praktijk te ondersteunen (bv. patiëntrichtlijnen, tools voor gedeelde besluitvorming of evaluatie).

Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (WOREL)

MINERVA

Validatie

Beoordelen van de wetenschappelijke en methodologische validiteit van de ontwikkelde richtlijnen, EBP-ontwikkelaars en EBP-informatie. Het resultaat van dit proces is goedkeuring, besluit tot herwerken (grote en kleine opmerkingen) of afwijzing. De goedkeuring van de cel Validatie garandeert de kwaliteit, robuustheid, gepastheid en validiteit van de EBP-outputproducten in de Belgische context en is verplicht voordat een richtlijn binnen het EBP-Netwerk kan worden gedissemineerd.

Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM)

Disseminatie

Actieve distributie van de gevalideerde EBP-Richtlijnen en andere EBP-eindproducten bij verschillende soorten eindgebruikers. Dit omvat alle types van gevalideerd EBP-materiaal en via alle gepaste distributiekanalen die vereist zijn voor een goede toegankelijkheid, gebruik en invoering van de richtlijnen en afgeleide materialen.

Ebpracticenet

Belgische multidisciplinaire vereniging voor Evidence-Based Medicine (MINERVA) verantwoordelijk voor Belgisch tijdschrift omtrent EBP, Cebam Digital Library for Health (CDLH) verantwoordelijk voor organisatie en onderhoud van de online wetenschappelijke medische bibliotheek voor de Belgische gezondheidszorgverstrekkers

Implementatie

Stimuleren van het gebruik van EBP-principes (door middel van breedschalige gedragsveranderende interventies voor eindgebruikers) en het vergroten van het effectieve gebruik van EBP-outputproducten (door middel van gerichte en eindgebruiker-specifieke interventies en nudging).

Ebpracticenet

(i.s.m. de verschillende zorgberoepen, waaronder ook de VBOV)

Evaluatie

Ontwikkeling, selectie, uitvoering en opvolging van procedures voor de evaluatie van de invoering, im

Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM)

 

  • Netwerkprocessen: betreft de interactie tussen alle organisaties die betrokken zijn bij de EBP-Levenscyclus. Dit gebeurt tijdens een maandelijkse Core Partner meeting;
  • Coördinatie- en besluitvormende processen van het EBP-Netwerk (zie tabel hieronder).

Federale Stuurgroep

Core Partners

Adviesraad

EBP-Netwerkcoördinator

Verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gegeven mandaat (cfr. delegatie van de taken die verband houden met het opbouwen van een overkoepelend bestuur van alle EBP-activiteiten op federaal niveau in België), en voor hoe de fondsen worden gebruikt om het mandaat uit te voeren.

Coördinatie tussen de verschillende levenscycluscellen.

De Adviesraad (AR) vertegenwoordigt de Netwerkleden en eindgebruikers. De AR is een monitoring- en adviserende entiteit in het EBP-Netwerk en speelt een actieve rol in de coördinatie van het EBP-Netwerk.

De EBP-Netwerkcoördinator werkt als een centraal contactpunt voor de leden van het Netwerk en voor externe organisaties.

Kabinet Minister van Volksgezondheid, RIZIV, FOD VVVL, KCE, FAGG, EBP-Netwerkcoordinator

KCE, WOREL, CEBAM, Ebpracticenet, CEBAM, MINERVA, CDLH, EBP-netwerkcoordinator

2 mandaten voor Mutualiteiten

2 mandaten voor vertegenwoordigers Patiënteindgebruikers

3 mandaten voor professionele eindgebruikers

11 mandaten voor EBP-actoren (waaronder de VBOV)

2 onafhankelijke experten

1 mandaat voor etwerkcoördinator

Chantal Leirs

 

Wat is het Ebpracticenet?

Ebpracticenet is hét referentieplatform voor Evidence Based Practice voor alle Belgische zorgverleners.

Ebpracticenet is een digitale databank met evidence-based richtlijnen en informatie voor Belgische zorgverleners. Via een online platform stellen ze onderbouwde praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, kritische artikelbesprekingen, patiëntenbrochures, meetinstrumenten en audiovisueel materiaal ter beschikking.

Ebpracticenet hanteert een gefundeerd waardenkader. De focus ligt uitsluitend op gevalideerde richtlijnen en andere soorten informatie. Alle informatie die gepubliceerd wordt op ebpracticenet is goedgekeurd door Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine. Daarnaast erkent het ebpracticenet de expertise van de zorgverlener en houdt hetrekening met de belangen van de patiënt.

Ebpracticenet wordt beheerd door een onafhankelijke non-profitorganisatie gefinancierd door de federale overheid.

De werking van ebpracticenet wordt geleid door de Raad van Bestuur en ondersteund door de expertise van haar leden, die streven naar evidence-based zorgverlening op verschillende terreinen. Nagenoeg de hele eerstelijnszorg is vertegenwoordigd binnen ebpracticenet, waaronder ook de VBOV.

 

VBOV-vertegenwoordigingen binnen het Belgische EBP-netwerk anno 2021

De VBOV verdedigt de belangen van de vroedvrouwen binnen het EBP-netwerk op vlak van de verschillende wetenschappelijke processen en de coördinatie- en besluitvormende processen. Buiten het EBP-netwerk vertegenwoordigd de VBOV de vroedvrouw eveneens in een aantal organisaties.

Organisatie

Verantwoordelijke entiteit

VBOV-actie of vertegenwoordiging

Wetenschappelijk proces van EBP-netwerk    

Prioritering

KCE

VBOV dient regelmatig dossiers in op de KCE-studieoproepen om de strategische prioriteiten mee te helpen sturen.

Ontwikkeling

WOREL stuurgroep

WOREL kerngroep Richtlijn Postpartum Zorg in de eerste lijn

WOREL kerngroep Richtlijn Obesitas voor volwassenen

Ines Rothmann

Inge Tency (RL Postpartum Zorg in de eerste lijn

Annick Bogaerts (RL Obesitas voor volwassenen)

Validatie

CEBAM

VBOV maakt zich sterk bij CEBAM om voor vroedvrouwen relevante EBP-bronnen te laten certificeren and EBP-ontwikkelaars te laten accrediteren.

Disseminatie

Ebpracticenet

Ines Rothmann

Implementatie

Ebpracticenet

Ines Rothmann

Evaluatie

CEBAM

-

Coördinatie en besluitvormende processen van EBP-netwerk

Adviesraad

Ines Rothmann

Andere vertegenwoordigingen

Platform Wetenschap & Praktijk

Dorien Lanssens, Ines Rothmann

Vlaams Patiëntenplatform

Marlene Reyns