FAQ coronavirus

 

 

De kans is groot dat het antwoord op jouw vraag hier tussen staat.

De meest gestelde vragen over CODVID-19 worden hier per categorie weergegeven. 

 

Kinderwens

Vruchtbaarheidsbehandelingen als de leeftijdsgrens in zicht komt, wat met de terugbetaling?

Vruchtbaarheidsbehandelingen staan momenteel nog on hold. Wat met de terugbetaling van de behandelingen als de leeftijdsgrens voor de terugbetaling in zicht komt?
Het RIZIV heeft de terugbetalingsregels voor vruchtbaarheidsbehandelingen uitgebreid. De maximale leeftijd is verlengd met zes maanden. Deze maatregel is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 maart 2020 tot een nader te bepalen datum in functie van het einde van de inperkingsmaatregelen.
Lees meer op de website van het RIZIV.

Pre-, peri- en postnatale zorgen in coronatijd

Prenataal: zittingen in het ziekenhuis

Vele ouders ontvingen een annulatie van hun prenatale controle in het ziekenhuis. Hoe kunnen wij als vroedvrouw hier een antwoord op bieden?

De VVOG, beroepsorganisatie van gynaecologen, stuurde vandaag volgende adviezen uit. We geven nog door aan de VVOG dat de vroedvrouwen mogen benoemd worden inhun advies. Zij zullen zowel privé als in het ziekenhuis enkel dringende raadplegingen doen. Prenatale controles vallen onder de dringende opvolgingen. De prenatale opvolging van de normale zwangerschappen hoort bij het takenpakket van de vroedvrouw en kunnen wij als vroedvrouw dus ook bieden. We verwijzen hier naar de KCE richtlijnen prenatale zorg. 

 

Het is verwarrend voor onze koppels dat de partner mee kan op consultatie bij de vroedvrouw volgens VBOV advies maar niet altijd bij de gynaecoloog. Mogen we vragen hier een consensus te zoeken bij alle zorgverleners. 


Deze vraag werd eerder gesteld aan de VVOG. We delen graag hun antwoord:

U stelt: “dat we vanuit de VBOV willen pleiten voor een versoepeling van deze maatregelen en alles in het werk stellen om de partner zoveel mogelijk toe te laten bij consultaties en echografieën en/of andere controles/ingrepen waar elkaars steun nodig en onontbeerlijk is.”
 
De VVOG staat hier uiteraard helemaal achter. U heeft volledig gelijk dat het zeer belangrijk is niet alleen voor de zwangere maar ook voor haar partner. Het cruciale punt is de sociale distancing blijven respecteren, dat hangt soms af van de infrastructuur. Voor de rest zien wij geen enkel argument om dat niet toe te laten.Wij laten die beslissing over aan de individuele ziekenhuizen, of aan de individuele gynaecoloog igv. van een privépraktijk. 
 

Arbeid en bevallen: Kunnen moeders momenteel nog in bad bevallen of relaxeren?

Het beleid in verschillende ziekenhuizen is momenteel verschillend. Een algemene richtlijn is dat moeders met een vermoeden van of een bevestigde besmetting met Covid-19 geen bad mogen nemen. Douchen mag wel. 


Het KNOV, beroepsorganisatie van Nederlandse verloskundigen, adviseert voorlopig eveneens om zwangeren zonder klachten wel in bad te laten bevallen als die wens er is, maar met klachten (hoesten of verkouden) niet. Het virus wordt mogelijk overgedragen door ontlasting en urine wat de kans op besmetting bij het personeel groter maakt.


Momenteel is er geen evidentie dat er transmissie is via genitaal vocht (bron: richtlijn RCOG). 

Arbeid en bevallen: Hoe zit het met de bevallingen? Zijn die nog steeds gepland in ziekenhuizen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Je zal uiteraard nog steeds kunnen bevallen in een ziekenhuis. Wel is je ziekenhuisverblijf best zo kort mogelijk. Dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts (gynaecoloog, pediater, eventueel anesthesist). Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan. Verder dien je de richtlijnen van het ziekenhuis te volgen.

bron: FAQ 7bis Crisiscentrum

Arbeid en bevallen: Wat met onze één-op-één zorg als we als ondersteuning meegaan naar het ziekenhuis?

Het is voor de zwangere vrouw steeds een meerwaarde om een persoonlijke begeleiding te kunnen hebben. Door het risico dat jij als extra persoon meebrengt in het ziekenhuis geven ziekenhuizen niet meer de toelating. We hoorden van bepaalde casussen dat zelfs de papa niet altijd mocht aanwezig zijn. We merken in de meeste ziekenhuizen dat dit nog wel toegelaten is. Hoe erg dit ook is voor het betrokken gezin maar het gaat over maatregelen waarbij het doel is vele mensenlevens te sparen. De vroedvrouwen werkend op  verschillende terreinen doen wat ze kunnen om de zorg zo goed mogelijk te geven in deze bizarre tijden. We zullen erg ons best dienen te doen om de zwangere vrouwen/ jonge ouders op te vangen en de focus te houden op de beste zorg voor het gezin. 

 

Wat met een extra begeleider? (dd 6/6/2020)

We stelde deze vraag aan het VVOG

“Een tweede vraag is een vraag rond de bevalling. Voor de crisis kon, naast de partner, een extra begeleider (vaak een vroedvrouw die hen in de zwangerschap gevolgd heeft) meekomen om het geboorteproces te ondersteunen. In sommige ziekenhuizen is er al een opening gecreëerd, andere ziekenhuizen blijven afwachtend. Ook hier willen we de VVOG vragen om deze versoepeling te ondersteunen, om zo samen met ons tegemoet te komen aan emotionele noden van de zwangere vrouw en haar partner.”
 
Hier waren er voor de corona reeds grote verschillen in de Vlaamse verloskamers, in vele ziekenhuizen werd maar één persoon toegelaten tijdens de bevalling. Hier neemt de VVOG geen standpunt in en laat dat over aan de diensten gynaecologie om dat met de stafleden en de lokale ziekenhuisdirectie te bespreken.

Arbeid en bevallen: Kan thuisbevallen een oplossing zijn om de ziekenhuizen niet te overbelasten en om moeder en kind meer veiligheid te bieden?

De keuze om thuis te bevallen is een individuele keuze van aanstaande ouders waarbij angst om het coronavirus op te lopen in het ziekenhuis geen goede motivatie is. Ook om overbelasting in ziekenhuizen te vermijden is een thuisbevalling niet de juiste uitweg. De eerstelijn is niet klaar om een plotse grote stijging van het aantal thuisbevallingen op te vangen. We raden de thuisbevalling dan ook niet aan als ultieme oplossing in deze uitzonderlijke tijden. Indien een thuisbevalling reeds voorbereid is, kan deze zeker doorgaan met dezelfde afspraken en goede begeleiding van een ervaren vroedvrouw. 

 

Coronamaatregelen alleen zijn niet het juiste motief om thuis te bevallen, dit dient telkens per vraag bekeken te worden. Hierbij nog een aanvullende nota van de werkgroep vroedvrouwen die autonoom bevallingen doen. We vragen uw aandacht ook voor dit statement van de Midwiferyunit network in aansluiting met dit onderwerp.

Postnataal: neonatale screening - PKU

Ik nam PKU af bij een baby van een met Covid-19 besmette moeder. Moet ik hiervan melding melding maken op het kaartje voor het labo dat het kaartje onderzoekt?

De ingedroogde bloedvlekjes vormen geen risico wanneer het bloedkaartje niet aangeraakt wordt met de blote hand/vingers. Manipulatie van extracties kunnen wel het virus bevatten: de laboranten dragen handschoenen en dragen een mondmasker zodat besmettingsrisico uitgesloten is. 
Het is wel aan te raden om de gekende “besmettingen” op het bloedkaartje vooraan te markeren als C+.

Antwoord per mail van het labo in het UZA

Postnataal: zevendedagsonderzoek

Verschillende huisartsen kunnen momenteel het zevendedagsonderzoek niet uitvoeren omwille van drukte of ziekte. Is dit een noodzakelijk onderzoek?


Pediaters onderstrepen dat het "zevendedagsonderzoek" tussen levensdag 7 en 10 een noodzakelijk uitgebreid klinisch onderzoek blijft en dus zeker moet worden blijven uitgevoerd. Dit onderzoek is belangrijk voor het uitsluiten van aangeboren hartafwijkingen (VSD, coarctatio) die niet altijd in de eerste twee dagen kunnen gedetecteerd worden, geelzucht, belangrijk gewichtsverlies (voedingsproblemen of onderliggende pathologie), laattijdige infectie en andere afwijkingen. Pediaters privé en in het ziekenhuis zullen dit onderzoek blijven opnemen

Postnataal: ontslag uit het ziekenhuis

Hoe dient de communicatie te gebeuren bij ontslag van een Covid-19 positieve mama?

Deze informatie is essentieel en dient door de thuiszorg vernomen te worden op een correcte manier. We adviseren dat in deze casus de vroedvrouw uit het ziekenhuis telefonisch contact opneemt met de vroedvrouw uit de thuiszorg, ook indien dit niet de gewoonte is in het ziekenhuis. Deze informatie dient gedeeld te worden voor de vroedvrouw haar huisbezoek uitvoert zodat ze de geschikte beschermende maatregelen kan treffen.  

 

UZ Leuven ontwikkelde een folder voor de ouders waarbij de mama covid-19 positief is die worden meegegeven bij ontslag uit de materniteit. Deze folder mag gedeeld worden

Deze flyer i.v.m. bepaalde richtlijnen mag meegegeven worden bij het ontslag van covid-19 positieve mama's.  

Postnataal: wat met besmettingsgevaar bij moeders die op materniteit een kamer delen?

Denkpiste vanuit het ziekenhuis: babybad wordt tussen elk babybadje ontsmet en de gezamenlijke badkamers worden met strengere regels gehanteerd. 
Het “nieuwe normaal” zal van dien aard zijn dat ieder contact met een moeder/zwangere vrouw een laag risico bevat tussen patiënten onderling en met de zorgverleners, dus een bescherming inbouwen is standaard care geworden.

(d.d. 19/06/2020)

Attesteren en voorschrijven

Hoe attesteer ik verstrekkingen die op afstand gebeuren?

De kogel is door de kerk! Met terugwerkende kracht vanaf 14/03/2020 tot het einde van de crisisperiode kunnen vroedvrouwen alle verstrekkingen attesteren die ze doen op afstand met daarbij de vermelding van pseudocode 792433 voor videocommunicatie op het getuigschrift. De tarieven zijn dus voor alle verstrekkingen dezelfde als in de normale situatie. Lees meer op de website van het RIZIV.

 

Voorwaarden

We willen de aandacht vestigen dat een consultatie op afstand niet zomaar een telefoontje is waar je in een paar minuten tijd een advies geeft, dit wordt niet als consult op afstand gerekend. Weet dat er bepaalde criteria zijn waaraan deze consultatie aan dient te voldoen:

 • Communicatiemiddel
  • Het communicatiemiddel voor verstrekking “op afstand”  moet verplicht een end-to-end encryptering bevatten.
  • De collectieve voorbereiding op de bevalling blijft mogelijk indien gebruikt wordt gemaakt van de technologie van een interactieve  “webinar ”:  de deelnemers kunnen de sessie rechtstreeks thuis volgen, u zien, u horen en u indien gewenst vragen stellen.
  • Uw patiënt moet zijn informed consent geven voor een verstrekking zonder fysieke aanwezigheid.
  • Uw patiënt moet in de mogelijkheid verkeren om deze verstrekking zonder fysieke aanwezigheid te volgen (hij moet bijvoorbeeld een computer hebben en kunnen gebruiken).
 • Realistische duur van de verstrekking
  • De bepalingen in de nomenclatuur over de minimale duur van de verstrekkingen, de cumulatie van verstrekkingen en het dossier van de rechthebbende blijven van toepassing als u de verstrekking uitvoert zonder fysieke aanwezigheid bij de patiënt.
 • Continuïteit van zorg (uitzondering voor dringende interventies),
 • Beperking in aantal sessies per zorgverstrekker (=kwaliteitsgarantie),
 • Vast tarief
 • Derdebetaler mogelijk of reeds verplicht voorzien

benieuwd welke tool hiervoor geschikt is? Ehealth somt een overzicht op van de platformen die gebruikt kunnen worden voor raadplegingen zonder fysiek contact. 

 

Te gebruiken codes en pseudocodes

Gebruik als vroedvrouw de bestaande nomenclatuurnummers, waaraan u de pseudocode 792433 toevoegt indien de verstrekking is uitgevoerd zonder fysieke aanwezigheid bij uw patiënt.

 • Maakt u gebruik  van het individueel getuigschrift voor verstrekte hulp? Vermeld dan de pseudocode 792433 in de kolom naast de nomenclatuurcode (kolom zonder titel).
 • Gebruikt u verzamelgetuigschrift? Vermeld dan de pseudocode in de kolom rechts van de kolom met het opschrift "Totaal".
 • Factureert u de verstrekking via een elektronisch facturatiebestand, dan moet de pseudocode in de zone “betrekkelijke verstrekking” van dit bestand vermeld worden.

U kunt de derdebetalersregeling toepassen, maar het is niet verplicht.
Uw honorarium en de terugbetaling en het deel dat door de patiënt verschuldigd blijft (remgeld) blijven hetzelfde en volgen dezelfde regels als voor een gelijkwaardige verstrekking met fysieke aanwezigheid

Hoe kunnen wij in het ziekenhuis onze info-avonden laten doorgaan?

We krijgen dagelijks de vraag i.v.m. de info-avonden in het ziekenhuis en op welke manier deze in coronatijden vorm kunnen krijgen. We hebben als VBOV sterk geijverd en heel wat lobbywerk verricht om de nomenclatuur voor info-avonden in het ziekenhuis, groepsbegeleidingavonden in een vroedvrouwen paktijk ook op afstand te kunnen gebruiken. Dit is in het verzekeringscomité goedgekeurd.
 
Het is van belang dat onze aanstaande ouders nog steeds goed geïnformeerd worden.
 
Anderzijds is het ook bijzonder belangrijk dat de vroedvrouwen een connectie maken met de vrouwen die komen bevallen om hen gerust te stellen; hun vele vragen te beantwoorden en hen, zoals steeds, goed te informeren zodat ze met kennis van de verschillende mogelijkheden, hun keuzes kunnen maken.
 
Om dit in coronatijden te tarificeren dienen de voorwaarden voldaan te zijn die ook van tel zijn tijdens andere perioden – ik heb voor jullie de nomenclatuur geselecteerd die voor het ziekenhuis geldig is. ( de nomenclatuur voor buiten het ziekenhuis telt voor dezelfde bedragen) 
 

Te gebruiken codes en pseudocodes

Voor alle sessies geldt: Per parturiënte en per dag mag slechts één van de verstrekkingen worden aangerekend. In totaal wordt een maximum waarde van V120 terugbetaald.
 
Individuele voorbereiding in het ziekenhuismilieu: 18,39 € voor het nummer 428374
Collectieve voorbereiding van 2 tot 5 zwangere vrouwen in het ziekenhuismilieu: 13,80 € voor het nummer 422111
Collectieve voorbereiding van 6 tot 10 zwangere vrouwen in het ziekenhuismilieu
9,20 € voor het nummer 422133
 
Vanuit de VBOV hebben we geijverd om ook deze nomenclatuur mee te nemen in de tele-consult en dit is aanvaard.
Het RIZIV heeft uiteraard wel bepaalde eisen gesteld opdat men kan spreken van een effectief tele-consult.


Voorwaarden

Alle voorwaarden die dienen in orde te zijn met de reguliere nomenclatuur , dienen ook bij tele-consult in orde te zijn.
In deze gaat het over de volgende bepaling: Die verstrekkingen moeten een gemiddelde globale duur van 60 minuten hebben. De zwangere vrouwen kunnen vergezeld zijn van hun partner.  Deze nomenclatuur laat toe een meerkost te vragen ook indien de conventie werd ondertekend.
 

Medicatie voorschrijven

Voorschrijvers mogen de RID-code van het elektronisch voorschrift aan de patiënt bezorgen in plaats van het papieren bewijs.

Om de verspreiding van het virus Covid-19 tegen te gaan is het voor voorschrijvers van geneesmiddelen mogelijk – met de toestemming van de patiënt – om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen, maar wel de RID-code van het voorschrift via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.).
Lees meer op de website van het RIZIV.

Wordt de termijn voor het verlenen van postnatale zorg verlengd tijdens de covid-19crisis?

Wordt de termijn voor het verlenen van postnatale zorg verlengd tijdens de covid-19crisis?


Een aantal verstrekkingen in het kader van de terugbetaalbare postnatale zorg kunnen ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. Het betreft de verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551,422833, 428573, 428595, 422855, 428610, 428632, 422450, 428654, 428676, 422472, 428691 en 428713.
In het kader van de covid-19crisis willen we de continuïteit van de activiteiten van de vroedvrouwen en de noodzakelijke zorg voor de patiënten garanderen. De termijn voor het verlenen van postnatale zorgen wordt niet verlengd tijdens de covidcrisis.
Lees het antwoord van het RIZIV.

Kunnen we ook de pseudocode gebruiken met terugwerkende kracht indien we niet de juiste tools gebruikten?

Antwoord van het RIZIV (covid-19) 
Op de site van e-gezondheid vindt u een lijst met aanbevolen programma’s/applicaties. Die kan je via deze link nalezen.
 
Maar u bent niet verplicht om één van deze programma’s/applicaties te nemen. De zorgverlener/arts is zelf verantwoordelijk voor welk programma/applicatie hij of zij gebruikt tijdens de maatregelen van covid-19. Deze maatregelen zijn geldig vanaf 14 maart tot het einde van deze crisisperiode.
 
Voor meer informatie/richtlijnen omtrent de platformen voor zorg op afstand verwijs ik u graag door naar het portaal van egezondheid:

Persoonlijke beschermingsmaterialen (PBM)

Ik heb PBM te kort. Wat kan ik doen?

Strategische voorraad

In het kader van de exit strategie en ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe COVID-uitbraak heeft de Taskforce Persoonlijk Beschermingsmateriaal besloten een strategische voorraad van persoonlijk beschermingsmateriaal te voorzien voor bepaalde zorgverleners in de eerste lijn, waaronder de vroedvrouwen.

Zorgverleners kunnen gebruik maken van deze voorraad maar dienen deze zelf op peil te houden zodat ze hier beroep op kunnen doen bij een tweede golf of nieuwe uitbraak.

Controleer of je in de lijsten bent opgenomen via https://www.health.belgium.be/nl/strategische-reserve-van-bescherming-materiaal-voor-de-ambulante-zorg

Ben je niet in de lijst opgenomen? Meld dit via gbbu-covidrequests@health.fgov.be om te kunnen genieten van de levering van de strategische stock.

Voor elke zorgverlener wordt er een pakket voorzien met de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:

➢ 400 handschoenen

➢ 50 schorten

➢ 1 bril

➢ 1.000 chirurgische mondmaskers

Het materiaal zal tijdens de maand juli verdeeld worden volgens de modaliteiten bepaald door de provincie waar je woont. De planning van de leveringen vind je hier terug: https://www.health.belgium.be/nl/strategische-reserve-van-bescherming-materiaal-voor-de-ambulante-zorg

Je zal door de betrokken instanties worden gecontacteerd zodra je het pakket kunt afhalen. Bij het ophalen van het pakket zal je ook zelf de geschikte maat van handschoenen kunnen kiezen.

Lees de omzendbrief van de overheid betreffende de strategische voorraad.

 

Vroedvrouwen barometer

De COVID-19 barometer schakelt een versnelling terug.

Ondertussen gaat het gelukkig dag per dag beter met de coronapandemie en krijgen we stilletjes aan terug wat meer bewegingsvrijheid. Er komt tijd vrij voor reflectie, voor evaluatie, om ons af te vragen welke lessen we uit deze eerste piek hebben geleerd.
 
Tegelijk voelen we -de burgers, zorg- en hulpverleners- de weerbots van wat er is geweest; wat onder andere leidt tot meer vraag naar psychosociale ondersteuning. Het blijkt dat zorgverleners het niet evident vinden om dit te rapporteren als het over zichzelf gaat…
De covid-19 barometer wordt steeds minder ingevuld. De sense of urgency, voor bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen, is op de meeste plaatsen wat gaan liggen; en gelukkig maar.

Daarom besloot het Consortium van de Barometer om het project op een lager pitje te zetten tot september 2020:

 • De huisartsen (HA) zullen nog één keer per week op maandag invullen; de apotheken en vroedvrouwen vullen even niet meer in.
 • De eerstelijnszones ontvangen nog één keer per week een rapport: op dinsdag of woensdag.

Om een eventuele opflakkeringen tijdig te kunnen detecteren, zullen de huisartsen vanaf september de barometer via hun dossier terug frequenter invullen. De nood tot invullen door andere beroepsgroepen zal ondertussen geëvalueerd worden.

We willen iedereen alvast bedanken voor de onophoudelijke inzet de voorbije maanden voor de COVID-19 barometer!

We kunnen er allen onze lessons learned uit meenemen ter voorbereiding op een eventuele volgende opflakkering.
 
Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen, lees je op de website van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, VIVEL vzw.

 

Federaal webformulier

Verificatie van beschikbaarheid van hulpmiddelen in de strijd tegen COVID-19

https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl

 

Collega's in je buurt/vroedvrouwenkring

Bevraag je collega's in je omgeving of hoor rond binnen je vroedvrouwenkring. 

We doen ook nog eens een oproep om solidair te zijn onder collega's en beschermingsmateriaal onderling te verdelen bij nood

 

EersteLijnsZones (ELZ)

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Vele ELZ's  

Weet je niet niet tot welke ELZ je behoort? www.eerstelijnszone.be 

 

Andere initiatieven

 • Gemeentebestuur, huisartsen, .... 
 • Op de website wijhelpenmee.be van de Coronadenktank kunnen zorgverleners beschermingsmateriaal aanvragen dat gedoneerd is
 • makersagainstcorona

 

Hoe trek ik beschermende kledij aan?

UZ Leuven stelt al zijn opleidingsmateriaal over COVID-19 gratis ter beschikking van andere ziekenhuizen en zorginstellingen. 

https://www.uzleuven.be/nl/opleidingsmateriaal-covid-19

 • Hygiene
 • Omkleden

Moeten kinderen onder de 12 jaar en bijzonder baby's en jonge kinderen ook een mondmasker aandoen?

Volgens de officiële richtlijnen zullen enkel jongeren vanaf 12 jaar mondmaskers moeten dragen. Toch bieden verschillende bedrijven en privépersonen mondmaskers aan voor baby's en jonge kinderen, wat vele vragen oproept over veiligheid enerzijds en effectiviteit anderzijds. Wat is het advies van Kind en Gezin hieromtrent?


Kind en Gezin raadt mondmaskers voor kinderen en zuigelingen NIET aan! Lees het volledige advies van Kind en Gezin bij de FAQ op de website van Opgroeien

Wanneer zijn mondmaskers nuttig?

Lees het  artikel uit eos wetenschap. 


De conclusie van het artikel willen we met jou delen:  
Mondmaskers zijn in de eerste plaats nuttig en nodig voor de zorgverleners die met covid-patiënten zouden kunnen in aanraking komen. Voor de algemene bevolking zijn vooral de klassieke hygiënische maatregelen belangrijk, zoals regelmatig je handen wassen, niet niezen in de richting van anderen en afstand houden. Een mondmasker, chirurgisch of zelfgemaakt, is vooral nuttig wanneer je zelf besmet bent, om te vermijden dat je anderen besmet. Ben je niet besmet, dan heeft een mondmasker geen bewezen nut zolang je anderhalve meter afstand kan bewaren. Het kan je enigszins extra beschermen wanneer je deze afstand niet kan bewaren.

Mondmaskerdragen - instructies

Op professioneel vlak zijn we bekend met de werking van het mondmasker.

Vanaf 4 mei is het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer verplicht, alsook op het werk als je geen 1,5 m afstand kan bewaren. Het is ook aanbevolen op alle (openbare) plaatsen waar je de 1,5 m afstand niet kan garanderen en als je in contact komt met een kwetsbaar persoon.

 • Viroloog Marc Van Ranst toont in een filmpje hoe je een mondmasker draagt.
 • Voor de jongere generatie maakte hij ook een Tiktok versie
 • Cartooniste Eva Mouton tekende een mondmaskergids.  

Afbeelding verwijderd.

Is er een compensatie voor de kosten van het beschermingsmateriaal?

Elke vroedvrouw uit de eerstelijnszorg die fysieke consulten/bezoeken gedaan heeft tijdens de periode van 4 mei 2020 tot 31 augustus 2020 zal een extra premie ontvangen voor beschermingsmateriaal van € 2,5 per fysiek contact in die periode (met een maximum van 200 prestaties per maand). Dit zal op het einde van het jaar uitbetaald worden door de verzekeringsinstellingen. De premie zal automatisch uitbetaald worden, de vroedvrouw moet daar geen extra administratie voor doen. Hou er rekening mee dat je tijdig je prestaties tot eind augustus tarifeert. Wettelijk gezien heb je daar 2 maanden de tijd voor. 

Lees meer op de website van het RIZIV.

Werken/niet-werken als vroedvrouw in Coronatijd

Kan ik als vroedvrouw blijven werken wanneer ik symptomen vertoon?

Vroedvrouwen kunnen hun beroep blijven uitoefenen indien ze milde symptomen vertonen, mits het gebruik van een beschermend mondmasker. In geval van koorts > 37.5°C, kunnen ze niet langer blijven werken en dienen ze thuis te blijven.

Kunnen vroedvrouwen een schadeloosstelling aanvragen wegens beroepsziekte als ze getroffen worden door covid-19?

Op de laatste superkern werd besloten dat van 18 maart 2020 t.e.m. 17 mei 2020 werknemers van de cruciale sectoren blootgesteld zijn aan het beroepsrisico van de ziekte voor zover ze in de onmogelijkheid waren om 1,5 meter afstand te bewaren; er niet meer dan 14 dagen zit tussen het optreden van de ziekte en de werkzaamheden en er niet meer dan 14 dagen zit tussen het optreden van de ziekte en opname van de werknemer. 
Lees meer op de website van FEDRIS.

Kan ik als vroedvrouw aansprakelijk gesteld worden als ik een corona-infectie veroorzaak?

 

Als er een klacht ingediend wordt omdat je als vroedvrouw het Covid-19 virus zou overgebracht hebben, valt dit onder het luik rechtsbijstand. De vroedvrouw die aangesloten is bij de groepspolis van de VBOV kan contact opnemen met de verzekeraar voor bijstand door het kantoor Adamo. Er wordt afgesproken met Mr. Vande Moortel voor de klachtenbehandeling. Dit is gedekt tot 2.500 € per verzekerde.  

Wanneer tegenpartij een gerechtelijke procedure start en schadevergoeding eist, eindigt de klachtenbehandeling en valt dit onder de waarborg “Schade “ die dan door de BA (=Burgerlijke Aansprakelijkheid) verzekering wordt overgenomen.

Ik wil me graag opgeven als medische reserve

Agenstchap Zorg en Gezondheid: Help de Helpers: vrijwilliger of extra werkkracht

Zorg en Gezondheid ontving duizenden aanmeldingen van artsen, paramedici, verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgdenden die zich vrijwillig kandidaat stelden om zorgvoorzieningen te ondersteunen in de strijd tegen COVID-19. De Vlaamse overheid lanceerde daarom Help de Helpers (www.helpdehelpers.be), een intelligent platform dat het vrijwilligersaanbod zo goed mogelijk matcht aan de noden van de zorgsector.

Zorgvoorzieningen kunnen zich op dit platform registreren en vervolgens snel en gericht op zoek gaan naar passende en beschikbare vrijwilligers of extra (tijdelijke) werkkrachten. De zorgvoorzieningen kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen met de geschikte kandidaten. Zorg en Gezondheid komt niet tussen wat betreft afspraken over arbeidsregeling, vergoeding en verzekering.

Behalve de medische reserve van Zorg en Gezondheid bevat Help de Helpers ondertussen ook niet-medische profielen (voor bv. logistiek of administratief werk). Nieuwe (medische of niet-medische) geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks op het platform aanmelden.

 

Schakelzorgcentra

De Eerstelijnszones richten schakelzorgcentra op waar patiënten kunnen opgevangen worden op het moment dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen. Voor deze centra zoeken zij naar personeel dat zal klaarstaan mocht het centrum geopend worden. Door een tekort aan verpleegkundigen worden de vroedvrouwen ook al aangesproken. Wil jij je kandidaat stellen dan kan je je aanmelden voor de medische reserve via Zorg en Gezondheid.

 

 

 

 

Zijn er steunmaatregelen voor zelfstandige vroedvrouwen of vroedvrouwen in bijberoep?

Vroedvrouw in hoofdberoep

Uitstel van betaling sociale bijdragen als zelfstandige

Zelfstandigen kunnen de betaling van hun sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar uitstellen tot 15 december 2020. De zelfstandige moet daar, zoals nu, wel een aanvraag voor indienen. Deze beslissing was eerder al genomen.

 

Uitstel van betaling belastingen

De betaling van de volgende belastingen zal automatisch met twee maanden uitgesteld worden, zonder interest of verhoging: • De personenbelasting • De vennootschapsbelasting • De BTW • De roerende voorheffing Zelfstandigen en ondernemingen die na twee maanden nog financiële problemen ondervinden omwille van het Coronavirus kunnen tot 30 juni bijkomende steun vragen aan de FOD Financiën (bijkomend uitstel van betaling, afbetalingsplan, enz.).

 

Overbruggingsrecht

Er is beslist dat zelfstandigen in bijberoep in aanmerking komen om de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht te genieten, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

Het feit dat zij daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, belet het recht op overbruggingsrecht niet.

Lees meer op de website van Unizo. Bij vragen kan je ook steeds contact opnemen met UNIZO of je sociaal verzekeringsfonds.

 

Compensatiepremie

Ook wie niet verplicht moet sluiten door de overheid, maar wie omzetverlies lijdt van meer dan 60%, zullen genieten van compensatiepremie van €3.000 ook als ze blijven doorwerken. Bijvoorbeeld kinesisten, chocolatiers, schilders/loodgieters die enkel dringende herstellingen kunnen doen, …
Een verklaring op eer volstaat dat je tussen 13 maart - 30 april 2020 meer dan 60% minder omzet hebt dan in dezelfde periode vorig jaar.
Voor starters wordt het omzetverlies bekeken op basis van het ondernemingsplan dat was voorgelegd.
De maatregel geldt ook voor bijberoepers, indien ze sociale bijdragen betalen zoals in hoofdberoep. Indien ze daar niet aan voldoen: dan krijgen ze €1500 op voorwaarde dat ze niet méér dan 80% als werknemer aan de slag zijn.


Vroedvrouw in bijberoep

Uitstel betaling sociale bijdragen voor bijberoepers

Bijberoepers krijgen nu uitstel van betaling van sociale bijdragen en mogen tóch nog hun bijberoep uitoefenen wanneer zij in hun hoofdberoep in technische werkloosheid zijn geplaatst.

 

Compensatiepremie

De maatregel geldt ook voor bijberoepers, indien ze sociale bijdragen betalen zoals in hoofdberoep. Indien ze daar niet aan voldoen: dan krijgen ze €1500 op voorwaarde dat ze niet méér dan 80% als werknemer aan de slag zijn.

Ik ben in tijdelijke werkloosheid geplaatst voor mijn hoofdberoep. Mag ik mijn bijberoep nog uitoefenen?

Normaal (dus los van corona) mag je je bijberoep verder uitoefenen tijdens je werkloosheid als je daarvan een aangifte doet bij de RVA en je nog andere voorwaarden vervult wat betreft het tijdstip waarop je de activiteit uitoefent en het soort activiteit. Ook mag je bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijden.

Tot 30.06.2020 is er een versoepeling voor tijdelijk werklozen die, vóór ze op tijdelijke werkloosheid werden gesteld, al een bijberoep uitoefenden. Het bijberoep moet je niet aangeven en de andere voorwaarden wat betreft het tijdstip waarop je de activiteit uitoefent en het soort activiteit moet je niet vervullen. De inkomsten uit je bijberoep zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. 
(Bron: website UNIZO)

Uitoefenen van de verpleegkunde tijdens de pandemie

Het KB dat de tijdelijke uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars toestaat tot 31/12/2020 is ingetrokken met het koninklijk besluit nr. 26 van 29 mei 2020 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 9 van 19 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars.

 

Raadpleeg hier het besluit.

Studeren als vroedvrouw

Hoe verloopt het verdere academiejaar?

Er kwamen vragen van student vroedvrouwen omtrent hun zorg om op tijd af te studeren en andere vragen die hiermee verband houden. Eveline Mestdagh en Mieke Embo, opleidingscoördinatoren van AP en Arteveldehogeschool en beiden lid van de Raad van Bestuur van de VBOV vzw gaven hier een antwoord. 

Voor alle studenten in de bacheloropleiding vroedvrouw kunnen we stellen dat het academiejaar anders zal verlopen dan anders. Ondertussen zijn er reeds heel wat stages stopgezet o.w.v. het feit dat afdelingen/organisaties dienen over te gaan op een noodplanning. Hierbij kunnen ze onvoldoende begeleiding garanderen en schatten ze in minder goed te kunnen instaan voor de voorzorgsmaatregelen en veiligheid van onze studenten. Van belang is dat we gebonden zijn aan de Europese richtlijnen waarin staat beschreven welke prestaties je dient te hebben behaald, alvorens je toegang kan krijgen tot het beroep. Wij zijn, in tegenstelling tot de opleiding verpleegkunde, nog niet gebonden aan een verplicht aantal uren per domein. Uiteraard doet elke opleiding zijn best om voor de studenten een zo gevarieerd en gezond mogelijk aanbod hierin te voorzien. Van belang is dat je als student, samen met de Europese prestaties, voldoet aan de competenties vanuit het opleidings- en beroepsprofiel. De richtlijnen voor de studenten, met het oog op hun veiligheid, veranderen nog dagelijks. Het is dus nog moeilijk om hier al een staat op te maken hoe we dit verder kunnen aanpakken. Wat wel zeker is, is dat alle Vlaamse opleidingshoofden samen overleggen en samen zoeken naar oplossingen.

Werken als vrijwillig student-vroedvrouw

Ik ben student vroedvrouw en kreeg de noodoproep om in een verloskundigcentrum in Nederland mee te helpen bij de verloskundige zorg. Mag ik zelfstandig verpleegtechnische handelingen uitvoeren zoals het plaatsen van een infuus of blaassonde? En kan ik onder supervisie een zelfstandig een fysiologische bevalling uitvoeren?

Als je je diploma nog niet gehaald hebt, ben je nog niet gekwalificeerd om zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid verpleegtechnische handelingen uit te voeren of een bevalling te leiden. Je mag deze handelingen dan ook niet uitvoeren.
Je kan je wel aanmelden als vrijwilliger (en dan een vrijwilligersverzekering aanvragen) en op die manier de zorgverleners helpen en bijstaan in de zorg.

Kan ik nog stage doen bij een eerstelijnsvroedvrouw?

De VBOV adviseert (een advies is geen wetgeving) vroedvrouwen om vanaf 16/3, geen studenten meer mee te  nemen op huisbezoek in de eerstelijn om diverse redenen. In de eerste plaats willen we het aantal contactmomenten en contactpersonen met de gezinnen tot het strikte minimum beperken dit ter bescherming van het jonge gezin. We willen ook vermijden dat de gezinnen de vroedvrouwenzorg gaan annuleren omdat we met twee op huisbezoek komen. Daarnaast is er momenteel onvoldoende beschermingsmateriaal zoals mondmaskers aanwezig om de zorg met twee op te nemen indien het beschermingsmateriaal zou nodig zou zijn. Momenteel zijn er wel nog studenten werkzaam in de tweedelijn waar zij in dezelfde omstandigheden werken als de vaste medewerkers. Er is een goede bezorgdheid over iedere medewerker, ook de student vroedvrouwen, maar het gaat erom dat de gezondheidszorg in het ziekenhuis een normaal verloop kent. De studenten hebben in het ziekenhuis een andere opdracht dan in de thuiszorg. Het advies is geschreven als crisisadvies, wel doordacht met een goede onderbouw. Het advies zal aangepast worden indien de omstandigheden dit vereisen. 

 

Kan de maatregel om geen studenten mee te nemen in de eerstelijn herzien worden?
De argumentatie die oorspronkelijk de reden was om dit advies te geven staat nog meer dan ooit overeind. Men vraagt vanuit de overheid om zo weinig mogelijk fysiek contact te hebben binnen onze thuiszorg en enkel dringende huisbezoeken te doen, men roept op voor social distance. In de eerstelijn in een auto (de studenten rijden heel de tijd mee) is dit niet zo eenvoudig om social distance te houden, hetzij onmogelijk om 1,5 meter tussen te laten. De ouders volgen de richtlijnen goed op en geen van de grootouders of mensen uit de omgeving mogen op  bezoek komen. Wij wel mits alle voorzorgsmaatregelen genomen worden. Kind en Gezin komt ook niet meer. Wij zijn het minimum en we doen dit op een zeer voorzichtige manier: weinig materiaal meenemen in het huis, efficiënt werken ed. We ondervonden, reeds voor ons advies, dat ouders ons weigerden als we met twee op huisbezoek komen. We kregen ook het bericht dat de mentoren niet meer op de stageplaatsen konden komen en dat begeleiding ook op afstand was. Het afstand nemen is in deze zeer van belang. Vele vroedvrouwen hebben nog steeds een schaarste aan beschermingsmateriaal dat dan ook dient gedeeld te worden - dit zou kunnen bekeken worden en is niet het belangrijkste argument. We verwachten dat de studenten alle maatregelen nemen omtrent handhygiëne e.d. maar dit is binnen de huidige maatregelen niet genoeg. Ons voorstel is dat we de vroedvrouwen in de eerstelijn oproepen om tijdens juli en augustus studenten mee te nemen op stage en op deze manier toch leerkansen te geven en de studenten op een goede manier te laten afstuderen of verder te evolueren. We hebben dan ook de vraag of er mogelijkheid wordt voorzien om tijdens juli en augustus ook stagebegeleiding te voorzien.
Het zijn voor iedereen vreemde tijden en we dienen in eerste plaats te voorzien in minimale zorg en de veiligheid van de gezinnen waar we voor zorgen en dit als prioriteit te garanderen in deze periode. Als de overheidsmaatregelen herbekeken worden zullen wij ook ons advies herbekijken. Dan krijgen we terug ruimte tot het begeleiden van de studenten om hen in dit mooie beroep verder richting te geven.

Nuttige documenten, verwijzingen en links

Moeder-kind opvolging

Informatie over corona, maatregelen,... voor (toekomstige) ouders

Algemene informatie kan geconsulteerd worden via  info-coronavirus.be

Corona informatie voor doelgroepen

 

Corona informatie voor (toekomstige) ouders

 • Het is een fase. De website 'Het is een fase' is op 5 dagen opgericht en wil (aanstaande ) ouders  informeren in tijden van Corona. Met een groep experts werd input gegeven. Dit kan jou in je werk helpen om onze doelgroep te informeren. 
  • Op deze korte tijd is de organisatie Care4education in volle gang geschoten en biedt zij de vroedvrouwen filmpjes aan die aan de zwangere vrouwen / bevallen moeders kunnen doorgegeven worden. Dit is een fijne aanvulling van de persoonlijke tele-gesprekken zonder effectieve groepsbegeleiding die heden niet mogelijk is.  Kijk maar even mee naar deze informatiefilmpjes. 
 • Een fijn initiatief: om kraamvisite in deze tijden te ontraden bij jonge gezinnen roept de Opvoedingswinkel i.s.m. Huizen van het Kind op om filmpjes te maken in je eigen dialect of taal met de boodschap 'Bescherm je baby en je vroedvrouw!'. Lees hier meer.

 

Mentaal welzijn van (toekomstige) ouders

Documenten voor de vroedvrouw

Woon-werkverkeer, verplaatsingen als eerstelijnsvroedvrouw

nerzijds toch nog het gegeven dat er geen attest vereist is binnen de belgische grenzen. de politie zal een aantal vragen stellen bij jouw verplaatsing in woon -werkverkeer en vanuit de antwoorden, zal je snel mogen verder rijden.

Maar omdat de vraag naar attesten blijft komen en we vroedvrouwen hierin willen ondersteunen hebben we een template ontworpen. 

We zijn ervan uitgegaan dat jij zelf verklaart met jouw persoonlijke gegevens waarom de verplaatsing noodzakelijk is. VBOV is niet jouw werkgever  en VBOV kan niet aantonen dat jij effectief een noodzakelijke verplaatsting maakt. Dit zal ruim voldoende zijn voor de politie diensten en zij zullen je vlot doorlaten. 

Misschien kan een vroedvrouwensticker op de auto nog een extra duiding geven. Deze sticker kan besteld worden via info@vroedvrouwen.be

 

Grensarbeider

Er is een certificaat- en vignetsysteem opgezet voor de grensovergang België/Nederland.

Vanaf 22 maart kan je een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren als grensarbeider met een cruciaal beroep. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. We zoeken uit wat dit voor de vroedvrouwen die de grens over gaan betekent. 

 • Het vignet wordt online beschikbaar gesteld op de website van het NCCN over het coronavirus
 • Mensen die de grens moeten oversteken vullen het formulier volledig in;
 • De politie zal dit formulier aan de grens controleren en toegang

 

 

Keer terug naar de FAQ Coronavirus COVID-19 of naar de overzichtpagina met alle informatie 

Mentaal welzijn voor zorgrofessionals

 • Het Ministerie van Defensie (NL) stelde tips en adviezen op voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals.
 • Ter ondersteuning van perinatale zorgverleners heeft ECK Kraamvogeln Moeder&Baby Zoersel en  GGZ-netwerk een gesloten facebookgroep aangemaakt:  De opstart van een gesloten Facebookgroep voor (perinatale) zorgverleners: Perinatale Zorg - provincie Antwerpen - corona
 • Liantis: zorgverleners hebben nood aan mentale ondersteuning
 • Veerkracht voor zorgverleners: Als je in de zorgsector werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag en nacht. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. Ook voor professionele hulp kan je hier terecht. Zo houden we ons ook mentaal fit. Zo zijn we samen De ZorgSamen.
 • Online groepspraktijk Groeistof biedt hulpverleners gratis permanentie en twee gratis online sessies psychische begeleiding. Lees meer op hun website.
 • De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVPK) startte samen met de collega's van Zorgnet - Icuro het platform https://www.dezorgsamen.be/. Het platform wil de vele zorgverleners in het veld ondersteunen.
  Lees het persbericht.
 • Ook op de website van VVPK vind je heel wat info en tips die kunnen helpen om mentaal gezond te blijven in deze crisi

 

 
Heb je niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.