FAQ coronavirus

 

 

De kans is groot dat het antwoord op jouw vraag hier tussen staat.

De meest gestelde vragen over CODVID-19 worden hier per categorie weergegeven. 

 

Vaccinatie COVID-19

Mogen zwangere en borstvoedende vrouwen gevaccineerd worden?

De Hoge Gezondheidsraad beveelt sterk aan dat zwangere vrouwen zich laten vaccineren, ongeacht wanneer tijdens de zwangerschap. Zwangere vrouwen die besmet raken met COVID-19 lopen immers een hogere kans op ernstige ziekte en op een premature bevalling met gezondheidsrisico's voor de baby. Deze vrouwen kunnen zich vanaf 4 mei prioritair laten vaccineren met een mRNA-vaccin. De huisarts geeft zijn/haar zwangere patiënten door. 

Zwangere vrouwen die al een eerste dosis AstraZeneca ontvingen, krijgen ook de tweede dosis van AstraZeneca. Ook vrouwen die zwanger worden tussen de eerste en tweede prik AstraZeneca ontvangen de tweede dosis AstraZeneca zoals gepland. 

Wil je zwanger worden, ook dan wordt sterk aanbevolen om je te laten vaccineren.

Lees hier meer over coronavaccinatie tijdens de zwangerschap

Bron: https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen

VBOV werkte mee aan het uitwerken van een sensibiliseringscampagne i.v.m. het vaccineren van zwangeren. We roepen op om de affiche mee te verspreiden.

Wanneer worden vroedvrouwen gevaccineerd?

Er komen vele vragen over wanneer de vroedvrouwen aan de beurt zijn voor vaccinatie. Na de woonzorgcentra kwamen het personeel van de ziekenhuizen en de zorgprofessionals uit de eerste lijn aan de beurt. Tot en met 17 maart werden meer dan 200.000 zorgprofessionals eerste lijn opgelijst om prioritair gevaccineerd te worden. De meesten hebben ook al een eerste prik gekregen. Voor het einde van maart zullen de laatsten hun uitnodiging ontvangen hebben.
Vanaf 18 maart kunnen geen nieuwe namen worden toegevoegd. Zorgprofessionals eerste lijn die om welke reden ook niet op de lijst staan, zullen volgens hun leeftijd uitgenodigd worden bij de groep van de brede bevolking.

Na de paasvakantie zullen ook nog stagiairs van een aantal geselecteerde zorgopleidingen gevaccineerd worden.

Meer info over de vaccinatie van de zorgprofessionals eerstelijn vind je hier.

Kinderwens

Vruchtbaarheidsbehandelingen als de leeftijdsgrens in zicht komt, wat met de terugbetaling?

Vruchtbaarheidsbehandelingen staan momenteel nog on hold. Wat met de terugbetaling van de behandelingen als de leeftijdsgrens voor de terugbetaling in zicht komt?
Het RIZIV heeft de terugbetalingsregels voor vruchtbaarheidsbehandelingen uitgebreid. De maximale leeftijd is verlengd met zes maanden. Deze maatregel is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 maart 2020 tot een nader te bepalen datum in functie van het einde van de inperkingsmaatregelen.
Lees meer op de website van het RIZIV.

Pre-, peri- en postnatale zorgen in coronatijd

Prenataal: zittingen in het ziekenhuis

Vele ouders ontvingen een annulatie van hun prenatale controle in het ziekenhuis. Hoe kunnen wij als vroedvrouw hier een antwoord op bieden?

De VVOG, beroepsorganisatie van gynaecologen, stuurde vandaag volgende adviezen uit. We geven nog door aan de VVOG dat de vroedvrouwen mogen benoemd worden inhun advies. Zij zullen zowel privé als in het ziekenhuis enkel dringende raadplegingen doen. Prenatale controles vallen onder de dringende opvolgingen. De prenatale opvolging van de normale zwangerschappen hoort bij het takenpakket van de vroedvrouw en kunnen wij als vroedvrouw dus ook bieden. We verwijzen hier naar de KCE richtlijnen prenatale zorg. 

 

Het is verwarrend voor onze koppels dat de partner mee kan op consultatie bij de vroedvrouw volgens VBOV advies maar niet altijd bij de gynaecoloog. Mogen we vragen hier een consensus te zoeken bij alle zorgverleners. 


Deze vraag werd eerder gesteld aan de VVOG. We delen graag hun antwoord:

U stelt: “dat we vanuit de VBOV willen pleiten voor een versoepeling van deze maatregelen en alles in het werk stellen om de partner zoveel mogelijk toe te laten bij consultaties en echografieën en/of andere controles/ingrepen waar elkaars steun nodig en onontbeerlijk is.”
 
De VVOG staat hier uiteraard helemaal achter. U heeft volledig gelijk dat het zeer belangrijk is niet alleen voor de zwangere maar ook voor haar partner. Het cruciale punt is de sociale distancing blijven respecteren, dat hangt soms af van de infrastructuur. Voor de rest zien wij geen enkel argument om dat niet toe te laten.Wij laten die beslissing over aan de individuele ziekenhuizen, of aan de individuele gynaecoloog igv. van een privépraktijk. 
 

Arbeid en bevallen: Kunnen moeders momenteel nog in bad bevallen of relaxeren?

Het beleid in verschillende ziekenhuizen is momenteel verschillend. Een algemene richtlijn is dat moeders met een vermoeden van of een bevestigde besmetting met Covid-19 geen bad mogen nemen. Douchen mag wel. 


Het KNOV, beroepsorganisatie van Nederlandse verloskundigen, adviseert voorlopig eveneens om zwangeren zonder klachten wel in bad te laten bevallen als die wens er is, maar met klachten (hoesten of verkouden) niet. Het virus wordt mogelijk overgedragen door ontlasting en urine wat de kans op besmetting bij het personeel groter maakt.


Momenteel is er geen evidentie dat er transmissie is via genitaal vocht (bron: richtlijn RCOG). 

Arbeid en bevallen: Hoe zit het met de bevallingen? Zijn die nog steeds gepland in ziekenhuizen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Je zal uiteraard nog steeds kunnen bevallen in een ziekenhuis. Wel is je ziekenhuisverblijf best zo kort mogelijk. Dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts (gynaecoloog, pediater, eventueel anesthesist). Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan. Verder dien je de richtlijnen van het ziekenhuis te volgen.

bron: FAQ 7bis Crisiscentrum

Arbeid en bevallen: Wat met onze één-op-één zorg als we als ondersteuning meegaan naar het ziekenhuis?

Het is voor de zwangere vrouw steeds een meerwaarde om een persoonlijke begeleiding te kunnen hebben. Door het risico dat jij als extra persoon meebrengt in het ziekenhuis geven ziekenhuizen niet meer de toelating. We hoorden van bepaalde casussen dat zelfs de papa niet altijd mocht aanwezig zijn. We merken in de meeste ziekenhuizen dat dit nog wel toegelaten is. Hoe erg dit ook is voor het betrokken gezin maar het gaat over maatregelen waarbij het doel is vele mensenlevens te sparen. De vroedvrouwen werkend op  verschillende terreinen doen wat ze kunnen om de zorg zo goed mogelijk te geven in deze bizarre tijden. We zullen erg ons best dienen te doen om de zwangere vrouwen/ jonge ouders op te vangen en de focus te houden op de beste zorg voor het gezin. 

 

Wat met een extra begeleider? (dd 6/6/2020)

We stelde deze vraag aan het VVOG

“Een tweede vraag is een vraag rond de bevalling. Voor de crisis kon, naast de partner, een extra begeleider (vaak een vroedvrouw die hen in de zwangerschap gevolgd heeft) meekomen om het geboorteproces te ondersteunen. In sommige ziekenhuizen is er al een opening gecreëerd, andere ziekenhuizen blijven afwachtend. Ook hier willen we de VVOG vragen om deze versoepeling te ondersteunen, om zo samen met ons tegemoet te komen aan emotionele noden van de zwangere vrouw en haar partner.”
 
Hier waren er voor de corona reeds grote verschillen in de Vlaamse verloskamers, in vele ziekenhuizen werd maar één persoon toegelaten tijdens de bevalling. Hier neemt de VVOG geen standpunt in en laat dat over aan de diensten gynaecologie om dat met de stafleden en de lokale ziekenhuisdirectie te bespreken.

Arbeid en bevallen: Kan thuisbevallen een oplossing zijn om de ziekenhuizen niet te overbelasten en om moeder en kind meer veiligheid te bieden?

De keuze om thuis te bevallen is een individuele keuze van aanstaande ouders waarbij angst om het coronavirus op te lopen in het ziekenhuis geen goede motivatie is. Ook om overbelasting in ziekenhuizen te vermijden is een thuisbevalling niet de juiste uitweg. De eerstelijn is niet klaar om een plotse grote stijging van het aantal thuisbevallingen op te vangen. We raden de thuisbevalling dan ook niet aan als ultieme oplossing in deze uitzonderlijke tijden. Indien een thuisbevalling reeds voorbereid is, kan deze zeker doorgaan met dezelfde afspraken en goede begeleiding van een ervaren vroedvrouw. 

 

Coronamaatregelen alleen zijn niet het juiste motief om thuis te bevallen, dit dient telkens per vraag bekeken te worden. Hierbij nog een aanvullende nota van de werkgroep vroedvrouwen die autonoom bevallingen doen. We vragen uw aandacht ook voor dit statement van de Midwiferyunit network in aansluiting met dit onderwerp.

Postnataal: neonatale screening - PKU

Ik nam PKU af bij een baby van een met Covid-19 besmette moeder. Moet ik hiervan melding melding maken op het kaartje voor het labo dat het kaartje onderzoekt?

De ingedroogde bloedvlekjes vormen geen risico wanneer het bloedkaartje niet aangeraakt wordt met de blote hand/vingers. Manipulatie van extracties kunnen wel het virus bevatten: de laboranten dragen handschoenen en dragen een mondmasker zodat besmettingsrisico uitgesloten is. 
Het is wel aan te raden om de gekende “besmettingen” op het bloedkaartje vooraan te markeren als C+.

Antwoord per mail van het labo in het UZA

Postnataal: zevendedagsonderzoek

Verschillende huisartsen kunnen momenteel het zevendedagsonderzoek niet uitvoeren omwille van drukte of ziekte. Is dit een noodzakelijk onderzoek?


Pediaters onderstrepen dat het "zevendedagsonderzoek" tussen levensdag 7 en 10 een noodzakelijk uitgebreid klinisch onderzoek blijft en dus zeker moet worden blijven uitgevoerd. Dit onderzoek is belangrijk voor het uitsluiten van aangeboren hartafwijkingen (VSD, coarctatio) die niet altijd in de eerste twee dagen kunnen gedetecteerd worden, geelzucht, belangrijk gewichtsverlies (voedingsproblemen of onderliggende pathologie), laattijdige infectie en andere afwijkingen. Pediaters privé en in het ziekenhuis zullen dit onderzoek blijven opnemen

Postnataal: ontslag uit het ziekenhuis

Hoe dient de communicatie te gebeuren bij ontslag van een Covid-19 positieve mama?

Deze informatie is essentieel en dient door de thuiszorg vernomen te worden op een correcte manier. We adviseren dat in deze casus de vroedvrouw uit het ziekenhuis telefonisch contact opneemt met de vroedvrouw uit de thuiszorg, ook indien dit niet de gewoonte is in het ziekenhuis. Deze informatie dient gedeeld te worden voor de vroedvrouw haar huisbezoek uitvoert zodat ze de geschikte beschermende maatregelen kan treffen.  

 

UZ Leuven ontwikkelde een folder voor de ouders waarbij de mama covid-19 positief is die worden meegegeven bij ontslag uit de materniteit. Deze folder mag gedeeld worden

Deze flyer i.v.m. bepaalde richtlijnen mag meegegeven worden bij het ontslag van covid-19 positieve mama's.  

Postnataal: wat met besmettingsgevaar bij moeders die op materniteit een kamer delen?

Denkpiste vanuit het ziekenhuis: babybad wordt tussen elk babybadje ontsmet en de gezamenlijke badkamers worden met strengere regels gehanteerd. 
Het “nieuwe normaal” zal van dien aard zijn dat ieder contact met een moeder/zwangere vrouw een laag risico bevat tussen patiënten onderling en met de zorgverleners, dus een bescherming inbouwen is standaard care geworden.

(d.d. 19/06/2020)

Attesteren en voorschrijven

Hoe attesteer ik verstrekkingen die op afstand gebeuren?

De kogel is door de kerk! Met terugwerkende kracht vanaf 14/03/2020 tot het einde van de crisisperiode kunnen vroedvrouwen alle verstrekkingen attesteren die ze doen op afstand met daarbij de vermelding van pseudocode 792433 voor videocommunicatie op het getuigschrift. De tarieven zijn dus voor alle verstrekkingen dezelfde als in de normale situatie. Lees meer op de website van het RIZIV.

 

Voorwaarden

We willen de aandacht vestigen dat een consultatie op afstand niet zomaar een telefoontje is waar je in een paar minuten tijd een advies geeft, dit wordt niet als consult op afstand gerekend. Weet dat er bepaalde criteria zijn waaraan deze consultatie aan dient te voldoen:

 • Communicatiemiddel
  • Het communicatiemiddel voor verstrekking “op afstand”  moet verplicht een end-to-end encryptering bevatten.
  • De collectieve voorbereiding op de bevalling blijft mogelijk indien gebruikt wordt gemaakt van de technologie van een interactieve  “webinar ”:  de deelnemers kunnen de sessie rechtstreeks thuis volgen, u zien, u horen en u indien gewenst vragen stellen.
  • Uw patiënt moet zijn informed consent geven voor een verstrekking zonder fysieke aanwezigheid.
  • Uw patiënt moet in de mogelijkheid verkeren om deze verstrekking zonder fysieke aanwezigheid te volgen (hij moet bijvoorbeeld een computer hebben en kunnen gebruiken).
 • Realistische duur van de verstrekking
  • De bepalingen in de nomenclatuur over de minimale duur van de verstrekkingen, de cumulatie van verstrekkingen en het dossier van de rechthebbende blijven van toepassing als u de verstrekking uitvoert zonder fysieke aanwezigheid bij de patiënt.
 • Continuïteit van zorg (uitzondering voor dringende interventies),
 • Beperking in aantal sessies per zorgverstrekker (=kwaliteitsgarantie),
 • Vast tarief
 • Derdebetaler mogelijk of reeds verplicht voorzien

benieuwd welke tool hiervoor geschikt is? Ehealth somt een overzicht op van de platformen die gebruikt kunnen worden voor raadplegingen zonder fysiek contact. 

 

Te gebruiken codes en pseudocodes

Gebruik als vroedvrouw de bestaande nomenclatuurnummers, waaraan u de pseudocode 792433 toevoegt indien de verstrekking is uitgevoerd zonder fysieke aanwezigheid bij uw patiënt.

 • Maakt u gebruik  van het individueel getuigschrift voor verstrekte hulp? Vermeld dan de pseudocode 792433 in de kolom naast de nomenclatuurcode (kolom zonder titel).
 • Gebruikt u verzamelgetuigschrift? Vermeld dan de pseudocode in de kolom rechts van de kolom met het opschrift "Totaal".
 • Factureert u de verstrekking via een elektronisch facturatiebestand, dan moet de pseudocode in de zone “betrekkelijke verstrekking” van dit bestand vermeld worden.

U kunt de derdebetalersregeling toepassen, maar het is niet verplicht.
Uw honorarium en de terugbetaling en het deel dat door de patiënt verschuldigd blijft (remgeld) blijven hetzelfde en volgen dezelfde regels als voor een gelijkwaardige verstrekking met fysieke aanwezigheid

Hoe kunnen wij in het ziekenhuis onze info-avonden laten doorgaan?

We krijgen dagelijks de vraag i.v.m. de info-avonden in het ziekenhuis en op welke manier deze in coronatijden vorm kunnen krijgen. We hebben als VBOV sterk geijverd en heel wat lobbywerk verricht om de nomenclatuur voor info-avonden in het ziekenhuis, groepsbegeleidingavonden in een vroedvrouwen paktijk ook op afstand te kunnen gebruiken. Dit is in het verzekeringscomité goedgekeurd.
 
Het is van belang dat onze aanstaande ouders nog steeds goed geïnformeerd worden.
 
Anderzijds is het ook bijzonder belangrijk dat de vroedvrouwen een connectie maken met de vrouwen die komen bevallen om hen gerust te stellen; hun vele vragen te beantwoorden en hen, zoals steeds, goed te informeren zodat ze met kennis van de verschillende mogelijkheden, hun keuzes kunnen maken.
 
Om dit in coronatijden te tarificeren dienen de voorwaarden voldaan te zijn die ook van tel zijn tijdens andere perioden. Hieronder de nomenclatuur die voor het ziekenhuis geldig is. (De nomenclatuur voor buiten het ziekenhuis telt voor dezelfde bedragen). 
 

Te gebruiken codes en pseudocodes

Voor alle sessies geldt: Per parturiënte en per dag mag slechts één van de verstrekkingen worden aangerekend. In totaal wordt een maximum waarde van V120 terugbetaald.
 
Individuele voorbereiding in het ziekenhuismilieu: 18,39 € voor het nummer 428374
Collectieve voorbereiding van 2 tot 5 zwangere vrouwen in het ziekenhuismilieu: 13,80 € voor het nummer 422111
Collectieve voorbereiding van 6 tot 10 zwangere vrouwen in het ziekenhuismilieu
9,20 € voor het nummer 422133
 
Vanuit de VBOV hebben we geijverd om ook deze nomenclatuur mee te nemen in de tele-consult en dit is aanvaard.
Het RIZIV heeft uiteraard wel bepaalde eisen gesteld opdat men kan spreken van een effectief tele-consult.


Voorwaarden

Alle voorwaarden die dienen in orde te zijn met de reguliere nomenclatuur , dienen ook bij tele-consult in orde te zijn.
In deze gaat het over de volgende bepaling: Die verstrekkingen moeten een gemiddelde globale duur van 60 minuten hebben. De zwangere vrouwen kunnen vergezeld zijn van hun partner.  Deze nomenclatuur laat toe een meerkost te vragen ook indien de conventie werd ondertekend.
 

Medicatie voorschrijven

Voorschrijvers mogen de RID-code van het elektronisch voorschrift aan de patiënt bezorgen in plaats van het papieren bewijs.

Om de verspreiding van het virus Covid-19 tegen te gaan is het voor voorschrijvers van geneesmiddelen mogelijk – met de toestemming van de patiënt – om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen, maar wel de RID-code van het voorschrift via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.).
Lees meer op de website van het RIZIV.

Wordt de termijn voor het verlenen van postnatale zorg verlengd tijdens de covid-19crisis?

Wordt de termijn voor het verlenen van postnatale zorg verlengd tijdens de covid-19crisis?


Een aantal verstrekkingen in het kader van de terugbetaalbare postnatale zorg kunnen ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. Het betreft de verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551,422833, 428573, 428595, 422855, 428610, 428632, 422450, 428654, 428676, 422472, 428691 en 428713.
In het kader van de covid-19crisis willen we de continuïteit van de activiteiten van de vroedvrouwen en de noodzakelijke zorg voor de patiënten garanderen. De termijn voor het verlenen van postnatale zorgen wordt niet verlengd tijdens de covidcrisis.
Lees het antwoord van het RIZIV.

Kunnen we ook de pseudocode gebruiken met terugwerkende kracht indien we niet de juiste tools gebruikten?

Antwoord van het RIZIV (covid-19) 
Op de site van e-gezondheid vindt u een lijst met aanbevolen programma’s/applicaties. Die kan je via deze link nalezen.
 
Maar u bent niet verplicht om één van deze programma’s/applicaties te nemen. De zorgverlener/arts is zelf verantwoordelijk voor welk programma/applicatie hij of zij gebruikt tijdens de maatregelen van covid-19. Deze maatregelen zijn geldig vanaf 14 maart tot het einde van deze crisisperiode.
 
Voor meer informatie/richtlijnen omtrent de platformen voor zorg op afstand verwijs ik u graag door naar het portaal van egezondheid:

Persoonlijke beschermingsmaterialen (PBM)

Ik heb PBM te kort. Wat kan ik doen?

Strategische voorraad

De afgelopen maanden hebben vroedvrouwen die actief zijn in de ambulante sector een strategische voorraad ontvangen.
Lees meer op https://www.health.belgium.be/nl/strategische-reserve-van-bescherming-materiaal-voor-de-ambulante-zorg

Voor elke zorgverlener wordt er een pakket voorzien met de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:

➢ 400 handschoenen

➢ 50 schorten

➢ 1 bril

➢ 1.000 chirurgische mondmaskers

Lees meer op https://www.health.belgium.be/nl/uitbreiding-van-deze-reserve-tot-alle-…

Federaal webformulier

Verificatie van beschikbaarheid van hulpmiddelen in de strijd tegen COVID-19

https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl

 

Collega's in je buurt/vroedvrouwenkring

Bevraag je collega's in je omgeving of hoor rond binnen je vroedvrouwenkring. 

We doen ook nog eens een oproep om solidair te zijn onder collega's en beschermingsmateriaal onderling te verdelen bij nood.

 

EersteLijnsZones (ELZ)

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Vele ELZ's  

Weet je niet niet tot welke ELZ je behoort? www.eerstelijnszone.be 

 

Andere initiatieven

 • Gemeentebestuur, huisartsen, .... 
 • Op de website wijhelpenmee.be van de Coronadenktank kunnen zorgverleners beschermingsmateriaal aanvragen dat gedoneerd is

 

Hoe trek ik beschermende kledij aan?

UZ Leuven stelt al zijn opleidingsmateriaal over COVID-19 gratis ter beschikking van andere ziekenhuizen en zorginstellingen. 

https://www.uzleuven.be/nl/opleidingsmateriaal-covid-19

 • Hygiene
 • Omkleden

Is er een compensatie voor de kosten van het beschermingsmateriaal?

Elke vroedvrouw uit de eerstelijnszorg die fysieke consulten/bezoeken gedaan heeft tijdens de periode van 4 mei 2020 tot 31 augustus 2020 zal een extra premie ontvangen voor beschermingsmateriaal van € 2,5 per fysiek contact in die periode (met een maximum van 200 prestaties per maand). Dit zal op het einde van het jaar uitbetaald worden door de verzekeringsinstellingen. De premie zal automatisch uitbetaald worden, de vroedvrouw moet daar geen extra administratie voor doen. Hou er rekening mee dat je tijdig je prestaties tot eind augustus tarifeert. Wettelijk gezien heb je daar 2 maanden de tijd voor. 

Het RIZIV verlengt de tegemoetkoming voor het beschermingsmateriaal tot 30 juni 2021.
Lees hier meer over het tijdstip van betaling en de stappen die je moet ondernemen.

Moeten kinderen onder de 12 jaar en bijzonder baby's en jonge kinderen ook een mondmasker aandoen?

Kind en Gezin raadt mondmaskers voor kinderen en zuigelingen niet aan. Lees het volledige advies van Kind en Gezin bij de FAQ op de website van Opgroeien

Wanneer zijn mondmaskers nuttig?

Lees het  artikel uit eos wetenschap. 


De conclusie van het artikel willen we met jou delen:  
Mondmaskers zijn in de eerste plaats nuttig en nodig voor de zorgverleners die met covid-patiënten zouden kunnen in aanraking komen. Voor de algemene bevolking zijn vooral de klassieke hygiënische maatregelen belangrijk, zoals regelmatig je handen wassen, niet niezen in de richting van anderen en afstand houden. Een mondmasker, chirurgisch of zelfgemaakt, is vooral nuttig wanneer je zelf besmet bent, om te vermijden dat je anderen besmet. Ben je niet besmet, dan heeft een mondmasker geen bewezen nut zolang je anderhalve meter afstand kan bewaren. Het kan je enigszins extra beschermen wanneer je deze afstand niet kan bewaren.

Mondmaskerdragen - instructies

Op professioneel vlak zijn we bekend met de werking van het mondmasker.

Vanaf 4 mei is het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer verplicht, alsook op het werk als je geen 1,5 m afstand kan bewaren. Het is ook aanbevolen op alle (openbare) plaatsen waar je de 1,5 m afstand niet kan garanderen en als je in contact komt met een kwetsbaar persoon.

 • Viroloog Marc Van Ranst toont in een filmpje hoe je een mondmasker draagt.
 • Voor de jongere generatie maakte hij ook een Tiktok versie
 • Cartooniste Eva Mouton tekende een mondmaskergids.  

Afbeelding verwijderd.

Werken/niet-werken als vroedvrouw in Coronatijd

Kan ik als vroedvrouw blijven werken wanneer ik symptomen vertoon?

Vroedvrouwen kunnen hun beroep blijven uitoefenen indien ze milde symptomen vertonen, mits het gebruik van een beschermend mondmasker. In geval van koorts > 37.5°C, kunnen ze niet langer blijven werken en dienen ze thuis te blijven.

Kunnen vroedvrouwen een schadeloosstelling aanvragen wegens beroepsziekte als ze getroffen worden door covid-19?

Op de laatste superkern werd besloten dat van 18 maart 2020 t.e.m. 17 mei 2020 werknemers van de cruciale sectoren blootgesteld zijn aan het beroepsrisico van de ziekte voor zover ze in de onmogelijkheid waren om 1,5 meter afstand te bewaren; er niet meer dan 14 dagen zit tussen het optreden van de ziekte en de werkzaamheden en er niet meer dan 14 dagen zit tussen het optreden van de ziekte en opname van de werknemer. 
Lees meer op de website van FEDRIS.

Kan ik als vroedvrouw aansprakelijk gesteld worden als ik een corona-infectie veroorzaak?

 

Als er een klacht ingediend wordt omdat je als vroedvrouw het Covid-19 virus zou overgebracht hebben, valt dit onder het luik rechtsbijstand. De vroedvrouw die aangesloten is bij de groepspolis van de VBOV kan contact opnemen met de verzekeraar voor bijstand door het kantoor Adamo. Er wordt afgesproken met Mr. Vande Moortel voor de klachtenbehandeling. Dit is gedekt tot 2.500 € per verzekerde.  

Wanneer tegenpartij een gerechtelijke procedure start en schadevergoeding eist, eindigt de klachtenbehandeling en valt dit onder de waarborg “Schade “ die dan door de BA (=Burgerlijke Aansprakelijkheid) verzekering wordt overgenomen.

Ik wil me graag opgeven als medische reserve

Agenstchap Zorg en Gezondheid: Help de Helpers: vrijwilliger of extra werkkracht

Zorg en Gezondheid ontving duizenden aanmeldingen van artsen, paramedici, verpleegkundigen, zorgkundigen en verzorgdenden die zich vrijwillig kandidaat stelden om zorgvoorzieningen te ondersteunen in de strijd tegen COVID-19. De Vlaamse overheid lanceerde daarom Help de Helpers (www.helpdehelpers.be), een intelligent platform dat het vrijwilligersaanbod zo goed mogelijk matcht aan de noden van de zorgsector.

Zorgvoorzieningen kunnen zich op dit platform registreren en vervolgens snel en gericht op zoek gaan naar passende en beschikbare vrijwilligers of extra (tijdelijke) werkkrachten. De zorgvoorzieningen kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen met de geschikte kandidaten. Zorg en Gezondheid komt niet tussen wat betreft afspraken over arbeidsregeling, vergoeding en verzekering.

Behalve de medische reserve van Zorg en Gezondheid bevat Help de Helpers ondertussen ook niet-medische profielen (voor bv. logistiek of administratief werk). Nieuwe (medische of niet-medische) geïnteresseerden kunnen zich rechtstreeks op het platform aanmelden.

 

Schakelzorgcentra

De Eerstelijnszones richten schakelzorgcentra op waar patiënten kunnen opgevangen worden op het moment dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen. Voor deze centra zoeken zij naar personeel dat zal klaarstaan mocht het centrum geopend worden. Door een tekort aan verpleegkundigen worden de vroedvrouwen ook al aangesproken. Wil jij je kandidaat stellen dan kan je je aanmelden voor de medische reserve via Zorg en Gezondheid.

 

 

 

 

Zijn er steunmaatregelen voor zelfstandige vroedvrouwen of vroedvrouwen in bijberoep?

Vroedvrouw in hoofdberoep

Uitstel van betaling sociale bijdragen als zelfstandige

Zelfstandigen kunnen de betaling van hun sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar uitstellen tot 15 december 2020. De zelfstandige moet daar, zoals nu, wel een aanvraag voor indienen. Deze beslissing was eerder al genomen.

 

Uitstel van betaling belastingen

De betaling van de volgende belastingen zal automatisch met twee maanden uitgesteld worden, zonder interest of verhoging: • De personenbelasting • De vennootschapsbelasting • De BTW • De roerende voorheffing Zelfstandigen en ondernemingen die na twee maanden nog financiële problemen ondervinden omwille van het Coronavirus kunnen tot 30 juni bijkomende steun vragen aan de FOD Financiën (bijkomend uitstel van betaling, afbetalingsplan, enz.).

 

Overbruggingsrecht

Er is beslist dat zelfstandigen in bijberoep in aanmerking komen om de tijdelijke crisismaatregel in het kader van het overbruggingsrecht te genieten, voor zover hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.993,78 euro per jaar).

Het feit dat zij daarnaast ook een uitkering tijdelijke werkloosheid genieten, belet het recht op overbruggingsrecht niet.

Lees meer op de website van Unizo. Bij vragen kan je ook steeds contact opnemen met UNIZO of je sociaal verzekeringsfonds.

 

Compensatiepremie

Ook wie niet verplicht moet sluiten door de overheid, maar wie omzetverlies lijdt van meer dan 60%, zullen genieten van compensatiepremie van €3.000 ook als ze blijven doorwerken. Bijvoorbeeld kinesisten, chocolatiers, schilders/loodgieters die enkel dringende herstellingen kunnen doen, …
Een verklaring op eer volstaat dat je tussen 13 maart - 30 april 2020 meer dan 60% minder omzet hebt dan in dezelfde periode vorig jaar.
Voor starters wordt het omzetverlies bekeken op basis van het ondernemingsplan dat was voorgelegd.
De maatregel geldt ook voor bijberoepers, indien ze sociale bijdragen betalen zoals in hoofdberoep. Indien ze daar niet aan voldoen: dan krijgen ze €1500 op voorwaarde dat ze niet méér dan 80% als werknemer aan de slag zijn.


Vroedvrouw in bijberoep

Uitstel betaling sociale bijdragen voor bijberoepers

Bijberoepers krijgen nu uitstel van betaling van sociale bijdragen en mogen tóch nog hun bijberoep uitoefenen wanneer zij in hun hoofdberoep in technische werkloosheid zijn geplaatst.

 

Compensatiepremie

De maatregel geldt ook voor bijberoepers, indien ze sociale bijdragen betalen zoals in hoofdberoep. Indien ze daar niet aan voldoen: dan krijgen ze €1500 op voorwaarde dat ze niet méér dan 80% als werknemer aan de slag zijn.

Ik ben in tijdelijke werkloosheid geplaatst voor mijn hoofdberoep. Mag ik mijn bijberoep nog uitoefenen?

Normaal (dus los van corona) mag je je bijberoep verder uitoefenen tijdens je werkloosheid als je daarvan een aangifte doet bij de RVA en je nog andere voorwaarden vervult wat betreft het tijdstip waarop je de activiteit uitoefent en het soort activiteit. Ook mag je bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijden.

Tot 30.06.2020 is er een versoepeling voor tijdelijk werklozen die, vóór ze op tijdelijke werkloosheid werden gesteld, al een bijberoep uitoefenden. Het bijberoep moet je niet aangeven en de andere voorwaarden wat betreft het tijdstip waarop je de activiteit uitoefent en het soort activiteit moet je niet vervullen. De inkomsten uit je bijberoep zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. 
(Bron: website UNIZO)

Uitoefenen van de verpleegkunde tijdens de pandemie

In de eerste golf was er:

KB nr. 9 van 19 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars. Bij KB van 29/5/2020 werd dit reeds opgeheven.

In de derde golf is er nu:

Wet 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn.

Het KB 25/3/2021 heeft de inwerkingtreding verlengd tot 1 oktober 2021.

Dit zijn de voorwaarden:

 Art. 2. In het kader van de COVID-19-coronavirusepidemie mogen de in artikel 46 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bedoelde activiteiten worden uitgeoefend door personen die daartoe bij of krachtens die wet niet bevoegd zijn, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn :

  1° wanneer, bij ontstentenis van een voldoende aantal wettelijk bevoegde personen om deze activiteiten te verrichten, vastgesteld door de verantwoordelijke arts of de verantwoordelijke verpleegkundige, of bij hun afwezigheid door de federale gezondheidsinspecteur, de epidemie het noodzakelijk maakt om deze activiteiten te verrichten. Na uitputting van alle andere bestaande middelen om wettelijk bevoegde personen te mobiliseren, is de mobilisatie van niet-wettelijk bevoegde personen het laatste redmiddel;

  2° de activiteiten worden prioritair toevertrouwd aan de personen wier opleiding het dichtst aansluit bij dat van verpleegkundige, en zulks naargelang van :

  a) de behoeften aan verplegend personeel in het kader waarin de zorg wordt verstrekt, en

  b) de complexiteit van de te verstrekken verpleegkundige zorg;

  3° de verantwoordelijke arts of de verantwoordelijke verpleegkundige beslist over de verdeling van de personen die op basis van deze wet gemachtigd zijn om de verpleegkunde uit te oefenen binnen een gestructureerd zorgteam. Dat gestructureerd zorgteam bestaat onder andere uit een coördinerend verpleegkundige die, in geval er toevertrouwde medische handelingen worden verricht, samenwerkt met een arts. De coördinerend verpleegkundige stuurt het zorgteam aan;

  4° de coördinerend verpleegkundige van het gestructureerde zorgteam bepaalt de activiteiten die hij toevertrouwt en de personen van het team aan wie hij deze toevertrouwt, rekening houdend met hun opleidingen en hun vaardigheden;

  5° voorafgaand aan het uitoefenen van de activiteiten wordt een opleiding gevolgd. Deze opleiding wordt gegeven door een verpleegkundige of een arts, zowel wat de uitoefening van de activiteiten betreft als inzake de maatregelen ter bescherming van de gezondheid die nodig zijn om de activiteiten uit te oefenen. De opleiding wordt aangepast aan de kennis en de vaardigheden van de personen die op grond van deze wet gemachtigd worden;

  6° de activiteiten worden uitgeoefend onder het toezicht van de coördinerend verpleegkundige, die bereikbaar moet zijn. De fysieke aanwezigheid van de coördinerend verpleegkundige is hiervoor niet vereist;

  7° de personen die verantwoordelijk zijn voor het kader waarin de activiteiten worden uitgeoefend, vergewissen zich van de stand van zaken inzake de aansprakelijkheids- en arbeidsongevallenverzekering.

Dus vroedvrouwen afgestudeerd na 1/10/2018 vallen onder deze voorwaarden en zouden dus in theorie wel tijdelijk op een dienst buiten hun wettelijk toegelaten beroepsterrein kunnen tewerkgesteld worden.

MAAR

Bij KB 13/12/2020 is de lijst met niet-toegelaten handelingen sterk uitgebreid, zie bijlage, bv.

  - Zuurstoftoediening

  - Luchtwegenaspiratie en drainage

  - Verpleegkundige zorgen aan en toezicht op patiënten met een kunstmatige luchtweg

  - Gebruik van en toezicht op toestellen voor gecontroleerde beademing

   - alle C-handelingen.

Vaccineren is wel toegelaten, belangrijk in deze problematiek.

Dus de handelingen die mogen gesteld worden door niet-verpleegkundigen zijn beperkt en het effectief werken op een covid-afdeling lijkt hierdoor toch uitgesloten.

Dus wat de andere diensten betreft, dient toch wel rekening te worden gehouden met deze lijst. Per dienst moet het takenpakket op punt worden gesteld. 

Studeren als vroedvrouw

Werken als vrijwillig student-vroedvrouw

Ik ben student vroedvrouw en kreeg de noodoproep om in een verloskundigcentrum in Nederland mee te helpen bij de verloskundige zorg. Mag ik zelfstandig verpleegtechnische handelingen uitvoeren zoals het plaatsen van een infuus of blaassonde? En kan ik onder supervisie een zelfstandig een fysiologische bevalling uitvoeren?

Als je je diploma nog niet gehaald hebt, ben je nog niet gekwalificeerd om zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid verpleegtechnische handelingen uit te voeren of een bevalling te leiden. Je mag deze handelingen dan ook niet uitvoeren.
Je kan je wel aanmelden als vrijwilliger (en dan een vrijwilligersverzekering aanvragen) en op die manier de zorgverleners helpen en bijstaan in de zorg.

Kan ik nog stage doen bij een eerstelijnsvroedvrouw?

De VBOV adviseert (een advies is geen wetgeving) vroedvrouwen om vanaf 29/10 geen studenten in de gezinnen mee te nemen. We ervaren dat de gezinnen in deze periode uiterst voorzichtig omgaan met contacten. We willen dan ook de zorg blijven geven en beperken met één contact.

Vanaf 9 juni 2021kunnen studenten terug mee naar de gezinnen, rekening houdend met de richtlijnen beschreven in de folder 'Vroedvrouwenzorg in coronatijden'.

Nuttige documenten, verwijzingen en links

Moeder-kind opvolging

Informatie over corona, maatregelen,... voor (toekomstige) ouders

Algemene informatie kan geconsulteerd worden via  info-coronavirus.be

Corona informatie voor doelgroepen

 

Corona informatie voor (toekomstige) ouders

 • Het is een fase. De website 'Het is een fase' is op 5 dagen opgericht en wil (aanstaande ) ouders  informeren in tijden van Corona. Met een groep experts werd input gegeven. Dit kan jou in je werk helpen om onze doelgroep te informeren. 
  • Op deze korte tijd is de organisatie Care4education in volle gang geschoten en biedt zij de vroedvrouwen filmpjes aan die aan de zwangere vrouwen / bevallen moeders kunnen doorgegeven worden. Dit is een fijne aanvulling van de persoonlijke tele-gesprekken zonder effectieve groepsbegeleiding die heden niet mogelijk is.  Kijk maar even mee naar deze informatiefilmpjes. 
 • Een fijn initiatief: om kraamvisite in deze tijden te ontraden bij jonge gezinnen roept de Opvoedingswinkel i.s.m. Huizen van het Kind op om filmpjes te maken in je eigen dialect of taal met de boodschap 'Bescherm je baby en je vroedvrouw!'. Lees hier meer.

 

Mentaal welzijn van (toekomstige) ouders

Documenten voor de vroedvrouw

Woon-werkverkeer, verplaatsingen als eerstelijnsvroedvrouw

nerzijds toch nog het gegeven dat er geen attest vereist is binnen de belgische grenzen. de politie zal een aantal vragen stellen bij jouw verplaatsing in woon -werkverkeer en vanuit de antwoorden, zal je snel mogen verder rijden.

Maar omdat de vraag naar attesten blijft komen en we vroedvrouwen hierin willen ondersteunen hebben we een template ontworpen. 

We zijn ervan uitgegaan dat jij zelf verklaart met jouw persoonlijke gegevens waarom de verplaatsing noodzakelijk is. VBOV is niet jouw werkgever  en VBOV kan niet aantonen dat jij effectief een noodzakelijke verplaatsting maakt. Dit zal ruim voldoende zijn voor de politie diensten en zij zullen je vlot doorlaten. 

Misschien kan een vroedvrouwensticker op de auto nog een extra duiding geven. Deze sticker kan besteld worden via info@vroedvrouwen.be

 

Grensarbeider

Er is een certificaat- en vignetsysteem opgezet voor de grensovergang België/Nederland.

Vanaf 22 maart kan je een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren als grensarbeider met een cruciaal beroep. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. We zoeken uit wat dit voor de vroedvrouwen die de grens over gaan betekent. 

 • Het vignet wordt online beschikbaar gesteld op de website van het NCCN over het coronavirus
 • Mensen die de grens moeten oversteken vullen het formulier volledig in;
 • De politie zal dit formulier aan de grens controleren en toegang

 

 

Keer terug naar de FAQ Coronavirus COVID-19 of naar de overzichtpagina met alle informatie 

Mentaal welzijn voor zorgrofessionals

 • Het Ministerie van Defensie (NL) stelde tips en adviezen op voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals.
 • Ter ondersteuning van perinatale zorgverleners heeft ECK Kraamvogeln Moeder&Baby Zoersel en  GGZ-netwerk een gesloten facebookgroep aangemaakt:  De opstart van een gesloten Facebookgroep voor (perinatale) zorgverleners: Perinatale Zorg - provincie Antwerpen - corona
 • Liantis: zorgverleners hebben nood aan mentale ondersteuning
 • Veerkracht voor zorgverleners: Als je in de zorgsector werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag en nacht. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. Ook voor professionele hulp kan je hier terecht. Zo houden we ons ook mentaal fit. Zo zijn we samen De ZorgSamen.
 • Online groepspraktijk Groeistof biedt hulpverleners gratis permanentie en twee gratis online sessies psychische begeleiding. Lees meer op hun website.
 • De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVPK) startte samen met de collega's van Zorgnet - Icuro het platform https://www.dezorgsamen.be/. Het platform wil de vele zorgverleners in het veld ondersteunen.
  Lees het persbericht.
 • Ook op de website van VVPK vind je heel wat info en tips die kunnen helpen om mentaal gezond te blijven in deze crisi
Testen COVID-19

Mag ik als vroedvrouw autonoom een nasofaryngeale wisser afnemen bij COVID-19?

Als dit gebeurt bij een zwangere is dit een autonome bevoegdheid van de vroedvrouw in het kader van art. 4, §2, 10° KB 1991.

KB 1991 mbt de uitoefening van de vroedvrouw stelt:

Art. 4. § 1. Gedurende het toezicht op het verloop van de zwangerschap moet (de houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw) de zwangere vrouw aanzetten om zich aan een medisch onderzoek te onderwerpen (tijdens het eerste en het laatste trimester van de zwangerschap). 

  § 2. (De houder of houdster van de beroepstitel van vroedvrouw) mag de diagnose van de zwangerschap stellen en moet zwangerschappen met verhoogd risico opsporen (door indien nodig een of meerdere van de volgende onderzoeken en handelingen te verrichten) of door erop toe te zien dat deze uitgevoerd worden : 

  1° het wegen;

  2° urine-onderzoek;

  3° meten van de bloeddruk;

  4° meten van de hoogte van de baarmoederfundus;

  5° abdominale palpatie;

  6° beluisteren van de foetale harttonen;

  7° vaginaal toucher en speculum onderzoek;

  8° (toezicht door cardiotocografie;) 

  9° aanvraag voor echographisch onderzoek uit te voeren door een gespecialiseerd geneesheer;

  10° aanvragen van bloedonderzoeken en andere aanvullende onderzoeken in het kader van de uitoefening van het beroep.


Buiten deze situatie is het een verpleegkundige B2-handeling, 'staalafneming' en dient er een voorschrift van de arts te zijn. 

Zie verder ivm de staalafneming in centra in het algemeen en de bevoegdheid van de vroedvrouw: https://www.domusmedica.be/actueel/staalname-door-andere-zorgberoepen.

Per mei 2021 Marlies Eggermont

 

 
Heb je niet gevonden wat je zocht? Contacteer ons via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.