Voorwaarden Good Practice Logo

Elke vroedvrouw die het Good Practice Logo wil verkrijgen, moet voldoen aan de volgende 9 voorwaarden:

1. Internationale ethische gedragscode voor vroedvrouwen

De GPL-vroedvrouw kan aantonen dat zij/ hij de deontologische regels van haar/ zijn beroep volgt en de internationale ethische code voor vroedvrouwen, opgesteld door het ICM, onderschrijft.

2. Babyvriendelijke zorg

De GPL-vroedvrouw kan aantonen dat zij/ hij zich ertoe verbindt op een babyvriendelijke manier zorg te bieden. Dit betekent dat zij de 10 vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding én het 7-puntenplan ter bescherming, promotie en ondersteuning van borstvoeding in de maatschappelijke gezondheidszorg, opgesteld door de WHO, onderschrijft. De vroedvrouw kan aantonen dat zij/ hij de internationale gedragscode i.v.m. het op de markt brengen van vervangmiddelen voor moedermelk respecteert.

3. BA Aansprakelijkheidsverzekering

De GPL-vroedvrouw kan aantonen dat zij/ hij een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering heeft die de voldoet aan de verstrekte zorgen.

4. Vroedvrouwenkringen

De GPL-vroedvrouw kan aantonen dat zij/ hij lid is van een vroedvrouwenkring. Deze kring werd erkend door de VBOV-vzw en voldoet aan de voorwaarden van vroedvrouwenkringen. De vroedvrouw kan aantonen dat zij/hij minstens 2 keer per jaar aanwezig is op kringoverleg. Bij afwezigheid wordt er op een afgesproken manier verontschuldigd. Indien de gewenste aanwezigheid niet wordt verzekerd, dient er een persoonlijk overleg te volgen binnen de kring waarbij verdere afspraken gemaakt worden.

5. Permanente vorming

De GPL-vroedvrouw kan aantonen dat zij/ hij voldoet aan de voorwaarden voor permanente vorming betreffende het KB van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (K.B., 8 juni 2007), namelijk 75 u/5 jaar. Hierbij dienen minstens 7 uur reanimatievaardigheden van de pasgeborene en van de volwassene geïncludeerd te zijn, alsook bijscholing in het onderzoek van de neonaat

Verder kan de vroedvrouw op vlak van continuïteit van de zorgverlening het volgende aantonen:
6. Huisbezoek binnen 24 uur na ontslag ziekenhuis bij ontslag binnen 72 uur na de geboorte

De GPL-vroedvrouw kan aantonen dat zij/ hij binnen de 24 uur na ontslag uit het ziekenhuis een huisbezoek doet indien het ontslag van moeder en kind plaatsvindt binnen de 72 uur na de geboorte.

7. 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid

De GPL-vroedvrouw kan aantonen dat zij/ hij 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid mogelijk maakt voor haar/ zijn cliënten. Is dit binnen de praktijk niet te realiseren, dan dienen samenwerkingsverbanden te worden opgezet.

8. Dringende oproepen

De GPL-vroedvrouw kan aantonen dat zij dringende oproepen tussen 8u-18u beantwoordt binnen de tijdspanne van 1 uur na het krijgen van de oproep. De GPL-vroedvrouw kan aantonen dat zij niet-dringende oproepen beantwoordt ten laatste binnen de 24 uur na het krijgen van de oproep, of ten laatste de eerstvolgende werkdag. Is dit binnen de praktijk niet te realiseren, dan dienen samenwerkingsverbanden te worden opgezet. (Gewijzigd)

9. Financiële transparantie

De GPL-vroedvrouw kan aantonen dat zij haar cliënten financiële transparantie biedt. Bij elk nieuw contact met een cliënt en op alle communicatiedragers moet duidelijk worden aangegeven wat de kostprijs van de geboden zorg is (m.a.w. het al dan niet geconventioneerd zijn, kilometervergoeding, wachtvergoeding, …). De vroedvrouw kan aantonen dat de cliënt zich akkoord heeft verklaard met de kostprijs van de geboden zorgen. (Gewijzigd)